Vedtægter for Halsnæs Lokalforening

§1. Medlemmer

Lokalforeningen omfatter de medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der er bosat i Halsnæs Kommune.

 

§ 2. Lokalforeningens opgaver 

Lokalforeningens opgaver er:

 • At medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål.
 • At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.
 • At informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen.
 • At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings- forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer.
 • At arbejde for tilgang af medlemmer.
 • At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse.

 

§ 3. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering og/eller opslag.

Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent, er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Familiemedlemskab giver valgbarhed og stemmeret til lokalforeningens bestyrelse for max to personer i familien.

Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode.
 5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter iflg. § 4 stk. 4.
 6. Valg af en bilagskontrollør og en bilagskontrollørsuppleant for et år.
 7. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest otte dage før generalforsamlingen til formanden.
 8. Eventuelt.

 

§ 4. Bestyrelsen

 1. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer + to suppleanter, valgt direkte på den årlige generalforsamling blandt lokalforeningens egne medlemmer.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer skal repræsentere forskellige husstande.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. På lige årstal afgår tre medlemmer. På ulige årstal afgår fire medlemmer. To suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted.
 5. Bestyrelsen tilstræber, at der ved opstilling af bestyrelseskandidater tages hensyn til, at personer med forskellige kompetencer og baggrund herunder geografiske tilhørsforhold opstilles.

 

§ 5. Økonomi

Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Kræftens Bekæmpelses revision godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det kontrollerede regnskab indsendes til Kræftens Bekæmpelses godkendelse inden udgangen af marts.

 

§ 6. Tegningsret

Foreningen tegnes af formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

§ 7. Vedtægtsændringer

Ændringer af lokalforeningens vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når det er opført som et punkt på dagsordenen og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af lokalforeningen stemmer for.

 

§ 8. Nedlæggelse af foreningen

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om nedlæggelse af lokalforeningen, når forslaget er opført på dagsordenen. Forslaget skal vedtages med ¾ af de tilstedeværende medlemmer af lokalforeningen. Lokalforeningens eventuelle formue overføres til Kræftens Bekæmpelses hovedforening.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014.

Tilbage til forsiden : Vores hjemmeside