Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning fra 2013.

Halsnæs lokalforening har eksisteret i 26 år og har godt 2500 medlemmer. Kræftens Bekæmpelse (KB) er den største patientforening i DK med over 466’000 medlemmer i alt. Er man medlem af Kræftens bekæmpelse, er man automatisk medlem af lokalforeningen i bopælskommunen.

 

EtLiv uden kræft” er Kræftens Bekæmpelses vision! Derfor er det nødvendigt med dygtige forskere. KBs Center for kræftforskning ligger som nr. 1 i Norden og som nr. 68 i verden!

Det er Kræftforskning i verdensklasse – men altid med mennesket i centrum!

Knæk Cancer indsamlingen i 2013 blev på 143 mio. kr. og de penge er allerede sat i arbejde, for at øge forskernes viden om kræft og behandlingsmuligheder!

De mange medlemmer og opbakning fra befolkningen gør, at politikere på alle niveauer i Danmark lytter til Kræftens Bekæmpelse, så mange af vore mærkesager går igennem.

For den lokale indsats nytter!

Jeg vil nævne et par samarbejdseksempler fra vores egen kommune:

  1. HPV er en vaccine mod livmoderhals kræft:

I første halvdel af 2013 kunne kvinder op til 27 år stadig blive vaccineret gratis med HPV vaccinen. Og da var 54,5 % den aktuelle gruppe vaccineret.

KB’s lokalforening har informeret og uddelt diverse oplysningsmaterialer og i slutspurten, blev der af kommunen sat en annonce i lokalavisen, forårsaget af den gang viceborgmester og formand for voksen og sundhed Annette West. Alt dette gav et flot resultat på 70 %.

 

Til orientering, er tilbuddet blevet udvidet her i 2014 til gratis vacc. af de 19-21 årige, og samtidig øges børnevacc. programmet fra de 12 – 18 årige. Så vi håber på et fortsat godt samarbejde, omkring denne vigtige forebyggelse af livmoderhalskræft, til kommunens unge piger.

 

   2)Rehabilitering til kræftpatienter:

I december 2012 blev der lagt op til et samarbejde mellem sundhedsafdelingen og KB’s lokalforening om forløbsprogrammet vedrørende rehabilitering til kræftpatienter. I løbet af 2013 har Barbara og jeg været inviteret med til planlægningsmøder af dette tilbud. Frederikssund og Halsnæs kommuner er gået sammen om at tilbyde rehabiliteringskursus til kommunernes kræft patienter.

Der er fire borgere fra Halsnæs med på holdet, som startede den 26/2 og de er kommet meget fint fra start. Kurset består af 3 undervisningsdage, hvor man mødes i Frederiksværk. Træningen foregår 2 x ugentligt i 8 uger i Frederikssund.

Lokalbestyrelsens arbejde og prioriteringer:

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i potnerboligen v/ Skjoldborg. Vi har haft et fantastisk samarbejde og med humor og stor arbejdsindsats har vi i fællesskab kunnet løfte mange forskellige opgaver.

Centralt arrangerer og foreslår Kræftens bekæmpelse mange forskellige tiltag og events. I lokalbestyrelsen vælger vi de opgaver, som vi har kræfter og ressourcer til. Vi har heldigvis mange frivillige, som hjælper og gør et stort stykke arbejde for den gode sag. Bestyrelsens opgave er bl.a. at være ”tovholder” for disse aktiviteter.

Herudover planlægger vi foredrag, skriver pressemeddelelser, læserbreve, holder regnskab med økonomien, tager på kurser arrangeret af Kræftens bekæmpelse og på det årlige repræsentant skabsmøde i Kolding.

Vi har også et godt samarbejde med Frivillighedscentret ”Skjoldborg”, hvor vi mødes med andre patientforeninger i forskellige sammenhænge.

I årets løb har vi specielt sat fokus på:

  • at synliggøre KB lokalt

  • at samle penge ind til KB

  • at arrangere forebyggende events

 

  1. Ang. KB’s synlighed i lokalmiljøet:

 

”Et af Kræftens Bekæmpelses vigtige mål er at hjælpe og støtte kræftpatienter, pårørende og efterladte”. Dethar vi prøvet at arbejdet på! Vores kræftramte borgere og deres familier skal kunne mærke, at vi er deres talerør udadtil og at vi vil hjælpe med at kæmpe deres sag.

 

  1. Den lille annonce i ugeavisen hver uge, giver kræftpatienter og pårørende mulighed for at henvende sig, når livet gør ondt og spørgsmål om liv og død trænger sig på. Vi kan desværre ikke undersøge, hvor mange der bruger disse oplysninger, men ved, at I 2013 gav rådgiverne på KRÆFTLINJEN råd og støtte til 13’361 mennesker. Så vi tror på, at der også er nogen fra vores område, de har fået mulighed for at hjælpe.

  2. Visitkortene står i alle kommunens lægekonsultationer, på biblioteker og er uddelt til sundhedsafdelingen/hjemmeplejen. På disse kort står der oplysning og adresse på Kræftlinjen, Rådgivningen i Hillerød og vores lokalforening. Vi fylder løbende op, så der er nogen, der tager af disse kort.

  3. På kommunens hjemmeside kan man også finde os under ”Halsnaes.dk” og patientforeninger, så kommer man lige til vores hjemmeside.

  4. vores egen hjemmeside: www.cancer-halsnaes.dk, er der også mulighed for at følge med i lokalforeningens aktiviteter og tilbud.

  5. (Facebook under ”Halsnæs lokalafdeling”)

 

Desværre måtte Samtalecafén lukke efter mange år, hvor kræftpatienter og deres pårørende har fået hjælp og støtte hver anden onsdag i ”Portnerboligen på Skjoldborg”.

Da der til sidst kun var én, som havde behov for cafeen besluttede de trofaste frivillige, at lukke den.

 

2. Ang. Indsamling af penge i lokalområdet i 2013:

 

Landsindsamlingsresultatet den 7. april 2013 blev større på trods af den nye, store Knæk Cancer indsamling i oktober 2012, og det hænger  uden tvivl sammen med, at det er en lokalt organiseret indsamling, hvor vi kommer ud til alle døre i kommunen. Det er en vedkommende indsamling.

Vi havde i Halsnæs 3 indsamlings baser: i Ølsted, Frederiksværk og Hundested.

Ellinorvil fortælle lidt om hvordan indsamlingen foregik i Frederiksværk, og hvor meget der blev samlet ind i alt i Halsnæs.Ved ”Lyserød lørdag” den 5. oktober blev der også samlet penge ind til ”Støt brysterne”. Både Frederiksværk og Hundested var klædt i lyserøde farver!

Barbaravil dele nogle oplevelser med os:

 

3. Ang. Forebyggende events i lokalområdet kan nævnes:

 

Kondi – Bingotur fra Gangforeningens lokaler på Krudtværksområdet den 4/5.:

En fin forårstur med fokus på at få rørt sig og at dyrke motion.

 

I uge 20 havde vi den årlige soluge:

Lisbethvil informere os om besøgene i institutionerne:

 

Ugen sluttede med et Sol - event ved stranden i Liseleje, hvor der var mange interesserede, der fik information om forebyggelse af hudkræft.

 

I uge 21 deltog vi i kommunens sundhedsuge ”Sæt Halsnæs i bevægelse”.

Vi mødte op med solcyklen og perlearmbåndene der skifter farve i solen, en sol quiz, samt info om forebyggelse af hudkræft flg. steder:

Søndag: Asserbo Golfklub

Tirsdag: Paraplyen

Onsdag: Sølager (i regnvejr – men perlerne skiftede alligevel farve!)

Torsdag: Familiehuset

 

Den 16. – 17. juni deltog Halsnæs lokalforening i ”Stafet for livet” i Ramløse.

Gribskov lokalforening stod for arrangementet. Det er en 20 - 24 timers holdaktivitet, hvor der konstant bliver gået eller løbet, for at markere at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet, - men der blev også sat et stort fokus på håb og tændt lysposer sidst på aftenen, som en positiv tanke til dem, som kæmper, og for dem, som tabte kampen.

Vi appellerer til, at mange flere fra Halsnæs kommune deltager i denne Stafet, som i år er den 14. – 15. juni i Ramløse hallen. I år har Halsnæs L. F. påtaget sig at bemande informationsteltet. Der bliver annonceret i lokalavisen og interesserede kan henvende sig til os.

 

Lørdag den 14/9 havde vi igen en stand på Krudtværksfestivalen i Frederiksværk:

Der var smagsprøver af sund mad og info om rygestop. Vi fik talt med mange mennesker og det var rart at mærke, at vi var synlige i nærmiljøet.

I år havde frivilligcentret henlagt ”Frivilligfredag” til Krudtværksfestivalen, så den blev ikke markeret, den sidste fredag i september.Det sidste nye centralt fra KB, er screening for tarmkræft.

Tarmkræft er en af de helt store sygdomme, som ofte opdages sent i forløbet. Der er flere end 1000 tarmkræft tilfælde om året. 

400.000 danskere får i år tilbud om tarmkræftscreening. Det træder i kraft her den 1. marts og omfatter alle voksne mellem 50 og 75 år. Man starter med at invitere danskere, der er født i juni, april og september. 

Mænd er en særlig målgruppe, idet tarmkræft er et tabubelagt emne. Derfor laver Kræftens Bekæmpelse en særlig kampagne over for mænd i bl.a. TV- reklamer, og annoncer på busser m.m. "Hold da øje mand".

Lokalt vil vi gerne i dialog med kommunens sundhedsafdeling om screeningstilbudet og den kørende kampagne. Vihåber på, at kommunen vil være med til at formidle og sprede budskabet gennem deres kanaler ud til egne medarbejdere og til den målgruppe, som tilbuddet gælder.

 TAK

Allerførst vil jeg takke alle Jer, som er mødt op i

Referat

18.03.14 Generalforsamling. Kræftens bekæmpelse Halsnæs Lokalforening.

 

Mødet blev afholdt på Strandgården i Hundested kl. 17.00 til 18.15.

Bestyrelse: Pia Dahlen, Lisa Kofod, Ellinor Andersen, Barbara Engel, Kirsten Pommer, Jytte Borup, Lisbeth Feddersen.Afbud fra Ingelise Knudsen.

 

1                    Valg af dirigent

Kirsten Ebbensgård blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i henhold til vedtægterne og dermed lovligt indkaldt.

 

2                    Bestyrelsen aflægger beretning

Lisa aflagde en beretning der blev rost af de tilstedeværende, Beretningen vedhæftes referatet som dokument.

Beretningen blev suppleret af indlæg fra EA vedr. sidste års indsamling, indlæg fra BE med dias show fra den lyserøde lørdag! Indlæg fra LR vedr. solkampagnen.

Anette West fra kommunalbestyrelsen takkede for foreningens engagement. Kirsten Nielsen fra Helsinge takkede for initiativ til samarbejde omkring Stafet for livet.

 

3.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

PD gennemgik regnskabet hvorefter dette blev godkendt uden kommentarer.

 

4.                   Drøftelse af aktivitetsplan.

                      Den fremlagte plan blev rost og accepteret.

                      Lisa efterlyste ideer, til aktiviteter der kommer nærmere på kræftramte, fra de

fremmødte.

Karna Winther nævnte at det måske ville være lettere at

komme i kontakt med kræftramte, når det sker i forbindelse med et konkret tiltag f.eks. info om sund kost eller motionstilbud i forlængelse af rehabiliterings forløbet.

Birthe Carøe nævnte kommunens rygestopkurser og opfordrede til øget samarbejde om rygestop.

Sonja fra samtale cafeen kunne bidrage med sin erfaring, ved at påpege at kræftramte ofte mangler overskud og frem for alt har brug for een der lytter.

 

5.                   Valg til bestyrelse.

                      Følgende blev nyvalgt til bestyrelsen, Jytte Borup og Lisbeth Feddersen.

                      Nyvalgte suppleanter blev Hanne Gjørtsvang og Margit Davidsen.

                      En stor tak til de udgående medlemmer Jannik Hansen og Pia Dahlen for god og

ihærdig indsats.

 

6.                   Valg til bilagskontrollant og suppleant

Dorthe Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant og Palle Blom blev genvalgt som bilagskontrollant suppleant.

 

7.                   Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde et forslag til præcisering/ justering af vedtægterne.

Forslaget blev gennemgået og godkendt.

 

8.                   Evt.

                      Intet under eventuelt

 

                      Dirigenten takker for god ro og orden

                      Formanden takker for fremmødet

                      Mødet slutter kl. 18.15, herefter serveres smørrebrød, øl og vand

                      Næste møde er 02.04.14 kl. 19.00 på Skjoldborg, hvor bestyrelsen konstituerer sig.