Generalfors. 2015

Referat.

Generalforsamling den 18.03.15

 Der deltog  35 personer  i  generalforsamling  incl. spisning, 35 deltagere.

 Inden mødet blev indledt, blev de indbudte orienteret om, at Eva Jørgensen, der var hyret til det efterfølgende foredrag var sygemeldt. Det var heldigvis lykkedes, at finde en anden foredragsholder, Rene Nielsen.

 

 1. Valg af dirigent

           Kirsten Ebbensgård blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

       2. Bestyrelsen aflægger beretning.

           Lisa gennemgik den trykte beretningen, som vil være at finde på hjemmesiden.

           Beretningen blev suppleret af enkelte bestyrelsesmedlemmer.

           Jytte Borup orienterede om sidste års landsindsamling.

            Christina Simonsen orienterede om Solkampagne og ” Mens Helth week”.

            Kirsten N orienterede om Stafet for livet.

            Ellinor Andersen orienterede om lyserød lørdag

            Lisa Kofod orienterede om HPV vaccine, Screening for tarmkræft og rehabilitering.

            Efterfølgende udtrykte Anette West en tak til lokalforeningen for sit store engagement. 

       3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 • Årets resultat:             

Indtægter i alt

Kr.      240.093

Udgifter

Kr.      245.374

Underskud

Kr.          5.282

Balance

Kr.        27.754

 

4.  Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.

     Planen blev gennemgået, efter enkelte rettelser, vil den være at finde på hjemmesiden.

     Foreslåede rettelser/ nye input:

 • Generalforsamling 2016 rykkes til sidst i februar.

 • Rehabiliteringsprojektet overvejes påført aktivitetsplan.

 • Fremtidig annoncering foreslås spontan og tydelig/større annoncer færre gange.

Aktiviteter der tiltrækker de, der er under 50 bør prioriteres.

 

5.  Valg til bestyrelsen herunder valg af 2 suppleanter.

      Til bestyrelsen blev følgende valgt for 2 år. Ellinor A, Inge Lise K, Kirsten P, Lisa K.

      Til bestyrelsen blev følgende valgt for 1 år. Sonja J og Christina S.

      Som suppleanter blev følgende valgt, Pia D og Norma W.

 6.  Valg til bilagskontrollør og suppleant.

     Til billagskontrollør og suppleant blev Dorthe L og Palle Blom valgt.

7.  Indkomne forslag.

     Der var ikke indkommet forslag.

 

8.  Eventuelt.

 1. Ros til bestyrelsen for, at den på trods af dødsfald og sygdom i bestyrelsen, havde gennemført alle planlagte aktiviteter.

 2. Det er vanskeligt at finde Halsnæs lokalforening, når kræftramte søger efter lokal opbakning. Camilla videregiver denne information til KB`s hovedkontor.

 3. Rehabiliterings  projektet dit liv, vil fremover rumme orientering omkring lokalforeningerne.`

 

Formandens Beretning

Som indledning til vores beretning for 2014 vil jeg nævne, at det sidste arbejdsår har været meget turbulent i vores bestyrelse. I foråret måtte vi tage afsked med vores nyvalgte suppleant Margit Davidsen og vores meget aktive næstformand Barbara Engell. Siden har sygdom og modgang også lagt beslag på os. Det til trods, kan vi glæde os over mange fine og givende events i årets løb, som vi senere vil berette om. Men midt i det hele fik vi en overraskende henvendelse fra en studerende på Professionshøjskolen Metropol, om vi ville være praktiksted for hende. Det blev en stor gevinst for os, men vist også for Christina, som vi skal møde senere.

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i Skjoldborgs dejlige lokaler på 1. sal og har haft et fantastisk samarbejde. Vi har i fællesskab ydet en stor arbejdsindsats og takket være mange frivillige, har vi kunnet løfte de mange forskellige opgaver!

KB info:

På landsplan arbejder alle i Kræftens Bekæmpelse for ”- et liv uden kræft”, og for at nå dette store mål arbejdes der indenfor disse 3 vigtige hovedområder:

Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Som lokalforening er vi med til at samle penge ind til forskning

Ved forskellige events er vi med til at forebygge kræft, ved at gøre borgerne opmærksom på sund livsstil og informere om symptomer på kræft.

Men Patientstøtten er vi ikke nået så langt med endnu, men har ad forskellige kanaler gjort opmærksom på, hvor patienter og pårørende har mulighed for at få gratis hjælp og rådgivning.

En undersøgelse viser, at her i Halsnæs får 238 borgere konstateret kræft i år! – og 1573 borgere lever med en kræftdiagnose!

 

Det er glædeligt, at nyopdagede årlige kræft diagnoser er for nedadgående i hele landet:

I 2012 blev der diagnosticeret 37472 nye kræft tilfælde og i  2013 fik 37075 diagnosen - 400 færre på 1 år, det går den rigtige vej! Men hvert år dør stadig 16.000 mennesker af kræft, og disse tal vil vi gerne være med til at ændre!!

For at nå målet: ” - at i 2030 skal ingen dø af kræft”, må vi løfte i flok og stædigt tro på sagen.

Som medlem er du med til at nå dette mål! Enten i det frivillige arbejde eller ved økonomisk støtte – Den frivillige indsats er en uvurderlig ressource i dette arbejde. Dette værdsætter Kræftens Bekæmpelse meget på landsplan, - men lokalt, vil vi også gerne vise vores taknemmelighed. Så tusind tak til alle Jer, der giver af Jeres fritid og penge.

Desværre har vi her i Halsnæs haft et faldende medlemstal de senere år: I 2012 var vi 2616 medl. og i 2014 er vi 2374. Et fald på 242 medlemmer! Det må vi hjælpe hinanden med at komme op på igen.

- Der ligger tilmeldingsblanketter på bordene!!

 

I årets løb, har vi udover de planlagte events, arbejdet med følgende fokus områder:

 

Rehabiliterings tilbud.

”Dit liv” er et rehabiliteringstilbud til kræft patienter, og det tredje kursustilbud er netop begyndt. Det er Halsnæs kommune og Frederikssund kommune, som arrangerer disse kurser i samarbejde med personalet fra Kræftrådgivningen i Hillerød. Det må siges at være en succes. Kurset tilbydes 2 gange om året og består af 4 kursus dage efterfulgt af 8 ugers fysisk træning - 2 x ugentligt. Vi har løbende fulgt dette tiltag og været med ved møderne i opstartsfasen. Nu arbejder lokalforeningen på, at finde tilbud, så træningsdelen kan fortsætte lokalt i vores kommune efter afslutning af kurset, så de ”gode vaner” kan fortsætte. Vi har fået kontakt med tidligere kursister, som hjælper os med ideer mm. og vi har fået mulighed for at komme med et indlæg på en af kursusdagene, hvor vi vil fremlægge vore tilbud og lytte til borgernes behov/ideer, for et sådant tiltag lokalt.

På det første hold deltog 4 borgere fra Halsnæs kommune og på hold 2 deltog 10. Der er nu 9 personer fra Halsnæs og 11 fra Frederikssund, som er i gang på det hold der netop er startet.

Sundhedsafdelingen og de visiterende sygeplejersker har været i kontakt med flere borgere, som har været til en indledende samtale, men hvor dette kursustilbud ikke var relevant. Disse borgere blev vejledt og støttet på anden vis.

Unges brug af røg og alkohol.

 

Hver 7. af de 16-24 årige er rygere! Hver 6. udskolingselev ryger dagligt eller til fester. Det er også et stort problem blandt unge i vores kommune. Vi har længe ønsket at gøre en indsats på dette område, men har manglet ambassadører, som var unge og kunne tale til unge.

Vi var derfor glade for, at Jes Dorph sagde JA til at komme på besøg på Frederiksværk gymnasium tirsdag den 11. november, og at gymnasiet var med på ideen, så vi i fællesskab kunne arrangere et rygestop event og et foredrag i skoletiden.

Jes Dorph havde sat temaet: ”Sprut og røg”. Kantinen var fuld af lyttende elever og lærere.

Fra første frikvarter havde unge praktikanter fra KB arrangeret en rygestop stand, hvor de tilbød kuliltemåling og samtale om rygestop.

Kommunen havde stillet et ekstra rygestop kursus i udsigt for dem, der var interesseret, men der var desværre ingen der meldte sig.

 

Sund kost var temaet på årets Krudtværksfestival. Vi havde lejet en central plads på festival pladsen i september. Der blev uddelt smagsprøver på sund mad og diverse pjecer om emnet. Mange standsede op, og så på materiale eller fik en smagsprøve, og andre ønskede at fortælle deres egen kræfthistorie til én, der ville lytte!

 

 

Vi arbejder meget på, at være synlige i lokalsamfundet.

 

Det er en fornøjelse at møde den store interesse fra handels – og erhvervslivet, når vi henvender os vedr. sponsorater etc. Det er let at komme i kontakt med borgerne i nær miljøet og at få en hjælpende hånd, ved forskellige behov.

 Vi udleverer gerne vores ”Hvide sedler” ved diverse anledninger, for på den måde, at få fat i frivillige til at hjælpe i KB lokalt. – Ligger også på bordet!!

En af vores gode samarbejdspartnere er Halsnæs avis. Personalet er meget villige til at hjælpe, når det gælder annoncering og optagelse af pressemeddelelser.

Vi har desværre af økonomiske årsager måttet droppe den ugentlige annoncering i avisen af Kræftlinjen og rådgivningen i Hillerød, men vores visitkort ligger stadig på relevante steder i kommunen. – findes også på bordet!

Så har vi også en opdateret hjemmeside, som Kirsten Pommer er webmaster for. Adressen står på visitkortet.

Og som noget nyt er vi kommet på Face Book. Vi fik kontakt til en ung gymnasieelev, som nu hjælper os med dette medie. ”Halsnæs lokalforening kræftens bekæmpelse”. Saaima har desuden også deltaget i et rygestopkursus for instruktører, så hun vil være i stand til at tale ”ung til ung” om rygningens skadelige virkninger og hjælp til rygestop.

Personalet i sundhedsafdelingen skal også nævnes her. En gang årligt bliver alle patientforeninger i kommunen inviteret til et gensidigt informationsmøde. Forskellige behov og problemstillinger tages op i dette forum. Dette er et møde, som er meget givtigt for alle parter.

Frivillighedscentret ”Skjoldborg” arrangerer også fællesmøder og events, hvor vi kan mødes med andre patientforeninger og dele viden og erfaringer.

Basisopgaver, er opgaver, som bliver planlagt centralt fra hovedkontoret, og som vi afholder i årets løb:

 

Marts: Sidste års generalforsamling blev holdt på Sognegården i Hundested.

Der var et meget tilfredsstillende fremmøde, og vi fik inspiration og ”gåpåmod” til at fortsætte vores arbejde. Efter aftensmaden kom komiker og standup’ GEO og gav os et indblik i sin egen kræfthistorie.

 

April: Landsindsamling v/ Jytte

Landsindsamling 2014

Der blev i alt indsamlet 158.262 kr. her i Halsnæs Kommune, hvilket er rekord for vores kommune. I 2013 blev indsamlet 149.676

De 158.262 kr. fordeler sig således på de tre indsamlingssteder:

Frederiksværk: 60 indsamler indsamlede i alt 65.706 kr.

Hundested: 45 indsamler indsamlede i alt 77.191 kr.

Ølsted: 10 indsamler indsamlede i alt 15.365 kr.

 

Maj: Solugen v/ Christina

Beretning om sol-kampagnen

Under min praktik i lokalforeningen skulle jeg sammen med tidligere tovholder Lisbeth Roosen planlægge og gennemføre sol-kampagnen 2014.

Det var en spændende proces, hvor ord som overblik, dialog, godt humør og gode fortællerevner er i centrum.

Vi var i alt 10 solformidlere ude i 6 institutioner, hvor formålet med besøget var 1) at få institutionen til at vedtage en solpolitik og 2) fortælle børnene om solens gode og farlige egenskaber:

 • Siesta, solcreme og solhat

Fælles for alle besøg var, at der blev lavet UV-tryllearmbånd sammen med børnene. Perlerne på armbåndene skifter farve, når solen har en UV-stråling på 3+. Desuden blev der afholdt en solquiz for at se, om børnene havde forstået budskabet. Også pædagogerne blev gjort opmærksomme på den nye anbefaling for indsmøring, som nu kun lyder på solfaktor 15 og oftere indsmøring frem for den tidligere anbefaling på solfaktor 30. Grunden hertil er, at undersøgelser har vist, at vi beskytter børn for meget, hvorfor de ikke optager nok D-vitamin gennem huden, hvilket kan medføre en konsekvens for deres knogleudvikling.

Desuden havde vi kontaktet Ugeavisen og Amtsavisen for at gøre lokalsamfundet opmærksom på kampagnen og dens gode budskaber.

Alt i alt en kæmpe oplevelse at være med til og mærke børnenes engagement og spørgelyst. Det er en kæmpe oplevelse at deltage i, så meld jer gerne til dette års kampagne. Og pøj pøj til Sonja og Gunnar, som står for årets kampagne

Juni: Halsnæs sundhedsuge v/ Christina

Beretning om Men’s Health Week

Grundet min profession fik jeg til opgave at stå for vores aktiviteter i forbindelse med kommunens årlige sundhedsuge blev der ligeledes afholdt det verdensomspændende fænomen Men’s Health Week, som retter fokus på mænds sundhed.

Vi i lokalforeningen bidrog med sidste års kampagne ”Hold øje, mand!”, hvor temaet var tarmkræft og symptomer og risici. Grunden til at kampagnen rettede sig mod mænd, er, at mænd generelt er dårligere til at reagere på sygdomssymptomer og gå til lægen end kvinder – en negativ tendens som hvert år kunne redde flere liv, hvis der blev reageret i tide.

Gennem møder med kommunens sundhedsafdeling, planlagde vi to events med kampagnen i fokus. En af de ting, der var vigtigt for os, var, at vi skulle møde mændene, der hvor de befinder sig.

Vi afholdt derfor et sundhedstjek på genbrugsstationen i Frederiksværk, hvor brugerne primært er mænd. Her tilbød vi dem at få beregnet BMI og målt taljemål, da bugfedme er en risikofaktor i udviklingen af tarmkræft. Desuden svarede vi på spørgsmål kom med gode råd og uddelte materialer omkring emnet.

Det andet event foregik i forbindelse med et løbearrangement ved Sundhedsskuret i Asserbo, hvor vi igen havde ”Hold øje, mand!”-kampagnen i fokus.

Alt i alt var det to succesfulde events, selv om det er et ret personfølsomt emne. Men vi håber at have skabt opmærksomhed og refleksion hos de borgere, der besøgte vores events.

 

Juni: Stafet for livet v/ Kirsten Nielsen, Helsinge

Siden vi for mere end 25 år siden etablerede vores lokalforeninger i Fr.værk og Helsinge, har vi arbejdet sammen om forskellige opgaver. Dejligt med gode naboer. I 5 år har vi nu arrangeret Stafet for Livet i Ramløse, hvor et af elementerne er Oplysning, dvs oplysning om Kræftens Bekæmpelse og kræftsygdomme. De første år på et noget lavt niveau, men sidste år arbejdede vi sammen med bestyrelsen her i Halsnæs. Vi fik lavet et program m bl.a. besøg af PROPA og DBO. Vi lavede solarmbånd med børnene og der blev malet små malerier mv. Vi havde et rigtig godt samarbejde i arbejdsgruppen m planlægningen, og I lagde rigtig mange timer på selve stafetten, tusind tak for det.

Vi er allerede i gang med planer for den stafet vi afholder 13. – 14. juni i år, hvor I igen er med. I år skal vi i vores telt også have et lille bamsehospital bemandet med sygeplejersker, senge til indlæggelse og de rigtige rekvisitter.

Vi vil blive rigtig glade, hvis I vil komme til Ramløse til sommer, både for at opleve stafetten og besøge os i Oplysningsteltet. Indtil nu er der tilmeldt 17 hold til Stafetten – det ene hold er Team Hundested, der plejer at være et af vore store hold med over 100 deltagere. Vi er rigtig glade for den opbakning, vi får fra Jer som gode naboer.

Tak til hele bestyrelsen for jeres hjælp.

 

Oktober: Lyserød lørdag v/ Ellinor

Der blev i Halsnæs i alt indsamlet                     kr. 75.397

Sidste år                                                           kr. 54.000

En stigning på knap 40%, et resultat vi er meget glade for

 

Indsatsen var stor, rigtig mange frivillige timer blev lagt i arbejdet.

 

Vi havde rigtig mange arrangementer, måske endda for mange, der skulle løbes rigtig stærkt for at holde fast i de mange tråde.

 

Præmierne til de store lotterier, der blev afholdt i Hundested og Frederiksværk, blev sponseret af de handlende i både Ølsted, Hundested og Frederiksværk, det var en fantastisk opbakning vi mødte overalt hvor vi kom frem, en stor tak til dem alle.

 

KB arbejder for            At færre får kræft

                                    At flere overlever kræft

                                    At få en bedre efterbehandling

 

I denne ånd havde vi mange motionsarrangementer, Kondibingo og fodboldkamp i Frederiksværk, motionsløb og zumba i Hundested, Sundhedsløb i Asserbo, motionsgymnastik i Ølsted, samt diverse arrangementer i Frederiksværk motionscenter.

 

Nørregade i både Hundested og Frederiksværk var flot pyntet, ikke bare på dagen men i flere uger efter.

 

Indslag som lotteri ved Estrids pleje, salg af lyserøde candy floss og annoncebidrag fra Halsnæs avis, amerikanerbiler der kørte ture med interesserede, bilrudevast, brystkager fra City bakeri, jazz musik i Nordcentret, ja en helt fantastisk ideerigdom og indsats fra alle sider, gjorde dagen helt uforglemmelig.

 

En oplevelse som giver mod og lyst til at deltage igen i 2015.

 

Forebyggende events på landsplan:

 

Vi ved, at forebyggelse hjælper. For et par år siden var lokalforeningerne aktive i arbejdet med at få alle unge kvinder vaccineret mod HPV. Her i Halsnæs gjorde vi også en stor indsats og langt over 70 pct. fik vaccinationen og dermed bedre muligheder for at undgå livmoderhalskræft. Tilbuddet er blevet udvidet til årgang 1985 – 1992, og her er 75,1 % af disse piger blevet vaccineret i Halsnæs kommune.

 

Siden foråret 2014 arbejder vi for, at få danskerne til at tage imod invitationen, - når de indbydes til screening for tarmkræft. Her er den lokale indsats også vigtig, med vejledning og oplysning, som Christina fortalte om. Målinger viser, at Hold øje mand-kampagnen i høj grad levede op til de mål, der blev fastsat:

- at mere end halvdelen af målgruppen (56 %) synes, at kampagnen har givet dem ny viden om symptomer på tarmkræft.

- 45 % synes, at kampagnen har gjort det lettere at tale om symptomer og tarmkræft.

- Mere end hver tredje holder i højere grad øje med deres afføring.

 

Her i foråret har Kræftens Bekæmpelse startet en større kampagne for at gøre danskerne opmærksomme på ændringer i kroppen, så de i tide kan opsøge den praktiserende læge. Kampagnen hedder ”De 7 tegn”. Vi kan alle hjælpe hinanden med at være opmærksomme på ændringer i vores krop, så vi hurtigere kommer til undersøgelse og behandling, hvis der er noget galt.

Der ligger materiale vedr. denne nye kampagne på bordet.

 

 

TAK

Mange tak til alle Jer, som tog imod indbydelsen og er mødt op her i dag og på denne måde viser, at I har interesse for vores arbejde. Det giver energi og glæde til at fortsætte og arbejde på at nå målet - et liv uden kræft, gennem Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Tak til vore 2 ambassadører, Villy Petersen og Peter Fjeldal for Jeres mange gode ideer, hjælp og medvirken ved de store events.

Tak til bestyrelses medlem Lisbeth Feddersen, som har valgt at udgå af bestyrelsen pga. sygdom. Tak for alle dine initiativer og gode ideer. Vi ønsker dig god bedring og alt godt i fremtiden. Hvis du skulle få overskud en dag, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tak også til suppleant Hanne Gjørtsvang. Hanne har også valgt at forlade bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Vi siger også tak for dit engagement og din lyst til at gøre en forskel. Ønsker dig alt godt fremover og et velkommen tilbage, hvis kræfterne bliver til det.

Endnu engang vil jeg nævne alle vores trofaste frivillige hjælpere. Det gælder indsamlere, bestyrelsesmedlemmer, events medhjælpere, ja alle, der har givet en stor eller lille hjælpende hånd i årenes løb. Mange tak for jeres hjælp og engagement i KB’s arbejde lokalt.

Som ovenstående beretninger vidner om, er der brug for rigtig mange hænder til at løfte alle disse opgaver. ”Så støt en god sag, - meld dig som frivillig lokalt”- TAK til Alle!!

Foredrag ved Rene Nielsen

Rene fik i en alder af 22 år kørt begge ben af ved en togulykke, han har valgt at fokusere på det han kan opnå i stedet for det han ikke kan opnå.

I sit foredrag gik  han tilbage til sin barndom og fortalte om sin mor der opstillede nogle klare regler for sine børn.

 • De havde pligter
 • Skulle overholde tiderne
 • Lave lektierne

 Han lærte at han kun kunne opnå virkelig begejstring og ros, hvis han ydede mere end det der blev forventet, f. eks. kom hjem 2 minutter før aftalt. Eller udførte flere opgaver end aftalt.

 

Hans store drøm inden ulykken, der indtraf efter en afslutningsfest i  idrætsklubben, var at blive verdens bedste håndboldspiller. Målrettet har han arbejdet på dette, på trods af sit handikap, er det lykkedes ham at komme til OL og at vinde en guldmedalje.

 Et mål der er lykkedes til stor glæde for både kone og børn. I dag lever Rene et helt normalt liv som ægtemand og far til tre. Han arbejder, handler, kører sine børn til idræt, kort sagt et helt normalt liv.

 Når man holder op med at fokusere på det man ikke kan, og i stedet lægger al energien i det man kan, så lykkes tingene. Han har mange nye titler i sit liv, i dag er han verdensmester, OL guldvinder, master i idræt og velfærd,  mentaltræner i superligaen, foredragsholder og forfatter, noget der ved første øjekast virker ganske umuligt, men som han selv siger,

” ganske godt gået af en mand på kun 1meter og 13cm”.

Vist er han kun en halv mand, men han besluttede sig for, og gennemførte, at han igen ville være et helt menneske.

Svaret på spørgsmålet, om han ikke havde overvejet at få proteser, kom meget kontant. En af de første gange han anvendte proteserne gled han på et glat gulv, og siden har han ikke haft lyst til at prøve igen. Han er utrolig hurtig til at komme ud af rullestolen, lægge sig ned på gulvet, og i et snuptag kommer han retur i stolen, som han selv siger,  kommer han  hurtigere rundt end så mange med ben.

 På et andet spørgsmål, om hvordan han har formået at komme hertil, hvor han er, og  fastholde  sin optimisme, kommer svaret prompte. Det skyldes alene min kone, at hun er hos mig og altid har holdt fast i mig, er den sande værdi, og at fastholde dette mit overordnede mål i livet.

Rene er på blændende vis i stand til at fastholde og engagere sit publikum. Han har en historie med indhold og videregiver sine budskaber engageret og med dybde.