Generalforsamling 2016

Referat

 

Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse,

 Halsnæs lokalforening, den 23. februar 2016

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Lisa K, Jytte B, Ingelise K, Sonja J, Ellinor A, Pia D, Christina S. Norma og Kirsten P havde meldt afbud.

Antal tilmeldte til generalforsamling ,  50deltagere. (vist rekord i lokalforeningen)

 1.                   Valg af dirigent.

                        Kirsten Ebbensgård blev valgt til dirigent. Hun konstaterede       

                        at  generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 2.                   Bestyrelsen aflægger beretning.

                      Lisa gennemgik den trykte beretningen, som vil være at finde på

                      hjemmesiden lige nedenfor.

                       Beretningen blev suppleret af enkelte bestyrelsesmedlemmer.

                       Ellinor orienterede om rehabiliteringstilbuddet ”Dit liv”, supp af

                       Lene Withen og  Karen Kjøller.

                       Kirsten Nielsen fra Helsinge orienterede om ”Stafet for livet” som

                      afholdes den 11/12. juni.

                  Lisa opfordrede de tilstedeværende til at medvirke til at vende 

                       den nedgang, vi desværre må konstatere fald i antal af

                       medlemmer, under mottoet: ”støt en god sag, meld dig i dag”.

 

Efterfølgende udtrykte borgmester Steen Hasseris en stor tak for lokalforeningens arbejde og glæde over det gode samarbejde med kommunen.

 

Anette West, vores engagerede ambassadør, udtrykte ligeledes en tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde, og lovede at hjælpe omkring kampagnen ”cool uden røg”. Samt opfordrede til at bestyrelsen byder ind omkring Sundhedsugen.

 

Karna Winther meddelte at der er ledige pladser på 5. forløb af ”Dit liv”, og opfordrede til at sprede dette budskab.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

                       Årets resultat:

                       indtægter i alt                                          kr. 228.516

                       Udgifter                                                    kr. 218.080

                       overskud                                                  kr.   10.436

                       Balance                                                    kr.  38.189

 

                      Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

  

4.                   Fremlæggelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det

                       kommende år.

                       Planen blev gennemgået, og vil være at finde på hjemmesiden i

                       det efterfølgende.

                    Formanden fremhævede vores meget positive erfaringer,

                      at få en praktikant fra professionshøjskolen, og nævnte vores håb

                      om at gentage succesen.

                      Formanden spurgte forsamlingen om der var forslag til øget

                      synlighed.

 

                          Formanden fremhævede vores meget positive erfaringer med, at få en

                          praktikant fra professionshøjskolen, og nævnte vores håb om at gentage

                          succesen.

 

                          Formanden spurgte forsamlingen om der var forslag til øget synlighed.

 

                          Jørgen Clemmensen og Børge, tidl. kræftpatienter, havde manglet

                          oplysninger om lokalforeningens aktiviteter fra hospital eller læge.

 

                          Lene Withen og Peter Kofod efterlyste hjælp/tilbud til pårørende.

 

                          Pia Dahlen informerede om muligheden for at maile til lokalforeningen. 

 

                       

 

5.                   Valg til bestyrelsen herunder valg af 2 suppleanter.

 

                      Til bestyrelsen : Jytte Borup, Sonja Jensen og Christina Simonsen blev genvalgt

                       for 2  år.

 

                      Suppleanter: Norma Wichmann, og Pia Dahlen blev genvalgt.

 

                     

 

6.                   Valg til revisor og suppleant.

 

                      Til revisor og suppleant:  Dorthe L og Palle Blom genvalgt.

 

 

 

7.                   Indkomne forslag.

 

                       Der var ikke indkommet forslag.

 

 

 

8.                   Eventuelt.

 

                      Det efterfølgende lotteri var en solid succes og gav en indtægt på kr.  2.339,-

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde den 14.03.15 kl. 19.00 på Skjoldborg.

 

 

AKTIVITETSPLAN 2016 
Hvornår Dato/tid Hvad Hvor
April Søndag den 3/4 Landsindsamling Ølsted, Frederiksværk, Hundested, Melby
Maj Lørdag den 7/5 Kræmmermarked Frederiksværk
Maj 9 -13/5 Solkampagne: Besøg i børneinstitutioner ”Høje Tøpholm”
  Uge 19 ”Skru ned for solen”  
Juni 11. - 12. juni ”Stafet for livet” Ramløse hallen
Juni Fredag 24/6 Kanonfredag Frederiksværk
September Lørdag den 10/9 Krudtværksfestival Frederiksværk
September Fredag den 30/9 Frivillig fredag Frivilligcentret Skjoldborg
Oktober Lørdag den 8/10 Lyserød Lørdag Frederiksværk, Melby, Ølsted, Hundested 
November Onsdag den 16/11, kl 19 “Kræft – som en fælles udfordring for patient, partner og parforholdet”

Skjoldborg
November Søndag den 27/11 Tænding af juletræ Frederiksværk kirke
feb-17 Tirsdag den 21/2 kl. 16.30 Generalforsamling kl. 16.30 Sognegården, Melby
Vi støtter løbende årets kampagner ”Dit Liv” - De 7 tegn - Cool uden røg

Bestyrelsens beretning for 2015

Kræftens Bekæmpelse (KB) er en af de største patientforeninger i DK med godt 430’000 medlemmer og der er næsten en lokalforening i alle 98 kommuner. Vi her i Halsnæs lokalforening - er en del af denne store forening!

De mange medlemmer og aktive frivillige, som repræsenterer KB ud over hele landet, er med til at gøre en forskel for de mange danskere, der bliver ramt af kræft - og for deres pårørende. Takket være den brede folkelige opbakning, bliver der lyttet til Kræftens Bekæmpelse, både på Christiansborg, i regionerne og på sygehusene og i kommunerne. Derfor behandles kræft i dag også som akut sygdom og der er indført pakkeforløb for samtlige kræftformer, sådan, at der er klare retningslinjer og rettigheder for borgere i udredningsfasen!

Det er den tidligere formand Frede Olesen, der med sin store indsats har fået indført kræftpakkerne. Han har i det hele taget haft en væsentlig indflydelse på sundhedssystemets behandling af mennesker med kræft.

 Efter 9 år overlod Frede Olesen posten i foråret, til KB’s nye formand Dorthe Gylling Crüger, som er administrerende direktør for Sygehus Lillebælt. Dorthe Crüger er kendt for, at have stor fokus på inddragelse af kræftpatienten og de pårørende i behandlingen.

- Det håber vi også bliver mærkbart for kræftpatienter i vores område, hvor en undersøgelse viser, at ca. 250 borgere i år vil få konstateret kræft, og at ca. 1500 borgere lever med en kræft diagnose.

 

Kræftens Bekæmpelses målsætning er Et liv uden kræft og derfor bliver 60 % af de indsamlede midler også brugt til forskning, - for forskning redder liv.

Kræftens Bekæmpelse står for over halvdelen af kræftforskningen i Danmark og med denne forskning er man også blevet klogere på, hvad kræft er, og hvordan kræftsygdomme forebygges og behandles.

 I uge 43 gik projektet Knæk Cancer over skærmen på TV2 for 4. gang, - det blev til i alt 145,5 mio. kr.  Pengene er fordelt, og det betyder rigtig megen ny og spændende forskning i hele landet.

Et af Kræftens Bekæmpelses fem mål frem mod 2020 er ’Forskning med gennemslagskraft’. Forskningsleder Anne Tjønneland fra KB, er netop kåret som en af verdens mest indflydelsesrige forskere, og det er naturligvis et udtryk for, at forskningen i Kræftens Bekæmpelse er godt på vej i den rigtige retning.

 Udover forskning anvendes 20 % af de indsamlede midler til patientstøtte. I de 34 kræftrådgivninger ud over landet er der mulighed for at modtage gratis og anonym rådgivning og at få samtaler ved fagpersoner, deltagelse i gruppe forløb, familiehold og fysisk træning mm.

 KB har også en telefon rådgivning, ”Kræftlinjen”, hvor man anonymt kan henvende sig med sine mange følelser og de spørgsmål, som trænger sig på.

Telefon numre står på vores visitkortene.

 14 % går til oplysning - og forebyggelses kampagner, som fx ”De 7 tegn”, og de sidste 6 % går til administration.

En stor tak til alle jer i Halsnæs, som giver en pengegave og bidrager til, at færre får kræft; flere overlever deres kræftsygdom; og flere lever et bedre liv efter deres kræftsygdom.

 

Halsnæs lokalforening blev oprettet i efteråret 1987 og har snart eksisteret i 28 år. Vi er 2347 medlemmer i Halsnæs. Medlemstallet er nedadgående, så allerede nu, vil jeg opfordre til, at vi minder familie og venner om at blive medlem. For som nævnt tidligere, jo flere medlemmer, jo større indflydelse.  

 Igen i år har sygdom og modgang desværre lagt beslag på lokalbestyrelsens yde evne. I en bestyrelse for Kræftens Bekæmpelse mærker vi også, at kræft næsten rammer alle familier!

Men trods disse svære odds, har vi her i Halsnæs arbejdet for den gode sag.

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i Skjoldborgs dejlige lokaler på 1. sal og har haft et fantastisk samarbejde i bestyrelsen. Derudover har vi været til repræsentantskabsmøde i Kolding, til fællesmøder på hovedkontoret på Strandboulevarden i København. På frivillighedscentret har vi været til møder med de andre patientforeninger og sundhedsafdelingen, hvor vi har delt gode ideer og erfaringer.

Ja, vi har i fællesskab ydet en stor arbejdsindsats og takket være de mange frivillige, har vi kunnet løfte de forskellige opgaver!

Sidste år til generalforsamlingen blev vi gjort opmærksom på, at vi manglede synlighed om vores eksistens og arbejde. Man manglede foldere og pjecer på bl.a. behandlingsafdelingerne. Det fik vores webmaster til at kreere en folder, som indeholder informationer om foreningen og datoer for aktiviteter i årets løb. Sidste års udgave var uden årstal, men nu kommer der til at stå årstal på 1. side. I må meget gerne kassere en folder, hvis I finder én uden årstal!!

Tag gerne én med hjem for 2016!

 

I årets løb har vi haft fokus på forebyggende kampagner:

  I foråret 2015 startede kampagnen, ”De 7 tegn”. Vi har på forskellige måder arbejdet på, at gøre denne forebyggende kampagne kendt i forskellige sammenhænge. Det er væsentligt at kende symptomerne på kræft, så mankankomme til læge i tide. Kampagnen er ud over landet blevet godt modtaget i befolkningen, og det bemærkes, at op mod 100.000 danskere har søgt læge pga. kampagnen.

 Her i Halsnæs har vi delt foldere og pjecer ud - og hængt plakater op ved forskellige lejligheder. På et ark, er der nogle spørgsmål på den ene side, og svar på bagsiden, så folk kan tjekke, om de kender symptomerne på ”De 7 tegn”. Man kan også skrive sit navn og aflevere flappen til evt. konkurrencer.

Vi har også anmodet kommunens kommunikationsafdeling, om ”De 7 tegn” kan køre som power points på skærmen i rådhusets indgangsparti ved borgerservice, og evt. også på bibliotekernes informations skærme. Vi har netop fået svar fra sundhedskonsulenten, at nu kører de over skærmen de næste 2 uger begge steder. Vi håber, at det kan gentages senere på året.

 ”Cool uden røg” er en kampagne rettet mod de unge og deres rygevaner.

Kampagnens udmelding er, at det skal være slut med skræmmekampagner om kræft, sorte lunger og dårlig ånde. Det virker alligevel ikke på de unge, hvor hver 3. af de 15- årige har prøvet at ryge og hver 5. af de 15 årige ryger jævnligt. Kampagnen handler simpelthen om, hvad der er cool ved at ryge? - og om det overhovedet er cool?

 Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et skræddersyet undervisningsprogram, som tilbydes landets skoler at gøre brug af. Materialet er gratis og kan suppleres med 2 unge praktikanters besøg fra KB, som kalder sig rejseholdet. Indsatsen har i alt fået 7,5 mio. kr. i støtte fra Knæk Cancer indsamlingen.

Lokalforeningen har sendt dette tilbud til skolelederne i Halsnæs, men har desværre ikke fået nogen respons. Men vi opgiver ikke forsøget! Vi har fået kontakt med sundhedsafdelingen, som vil hjælpe med at formidle budskabet til skolelederne, så det også kan komme unge i Halsnæs til gavn. For KB s viden fra forskningen viser, at en indsats i grundskolen kan betyde, at de unge holder sig fra tobak – både her og nu, men også når de bliver ældre.

Ligeledes har vi i efteråret sendt et svar til lokalavisen på en erhvervspraktikants artikel i avisen om unges rygevaner i folkeskolen. Vi nævnte ovennævnte tilbud og samtidig annoncerede vi efter en ungekoordinator, som kan starte en gruppe af unge frivillige i Halsnæs kommune, der sammen med lokalforeningen vil arbejde på, at færre unge begynder at ryge. Men dette gav ingen henvendelser eller respons.

 ”Dit liv” - Rehabiliteringstilbud for kræftramte ved Ellinor:

Halsnæs kommune, Frederikssund kommune og kræftens bekæmpelses rådgivningscenter i Hillerød, samt lokalforeningerne i de 2 byer, arbejder sammen om et rehabiliteringstilbud til borgere med kræft.

 

Tilbuddet er gratis for de der:

- bor i en af de to kommuner

- er i gang med eller for nylig har afsluttet et behandlingsforløb

- er over 18år, tilknyttet arbejdsmarkedet eller på pension

- har brug for støtte til sygdoms eller behandlings forløb

- har lyst til at møde andre med kræft og indgå i en gruppe på ca. 20 deltagere

- er motiveret for at deltage aktivt i undervisningen og i den fysiske træning.

 

Der annonceres i lokalpressen om tilbuddet og interesserede fra Halsnæs kan løbende kontakte Karna Vinter fra Halsnæs kommune på tlf. nr. 29 16 16 67 eller på mail kam@halsnaes.dk

 

Tilbuddet består af en indledende og en afsluttende samtale og en kursusdel på 4 dage af 4 - 5 timers varighed pr. dag. Det gennemføres af rådgivere fra de to kommuner og Kræftens bekæmpelse samt diætister, fysioterapeuter, sygeplejersker, sygedagpengerådgivere og virksomhedskonsulenter.

Alle personer der kan give den enkelte værktøjer, til at forbedre hverdagen, viden om at fastholde sit arbejdsliv eller søge pension.

Med andre ord klæde den enkelte på til at komme videre i - eller efter sygdomsforløbet.

 Træningsdelen, hvis der er behov for det, kan vælges fra, foregår to gange om ugen i 8 uger i den hjemmehørende kommune, for Halsnæs kommunes vedkommende er det i sundhedshuset i Frederiksværk.

Her vil fysioterapeuter sørge for den rette individuelle træning.

 På kurset informeres deltagerne om de tilbud kommunerne har og hvilke aktiviteter Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger har for indeværende år.

Pt. har lokalforeningen i Halsnæs etableret nogle vandreture, efter kursets afslutning, for deltagerne både fra Frederikssund og Halsnæs.

Det foregår 1. mandag i måneden kl. 16.00, ved sundhedssporet i Asserbo.

Deltagerne vil her få mulighed for at holde kontakten til hinanden, samtidig med at de måske får lyst til at motionere sammen også uden KB s deltagelse.

 Et af de første hold der deltog i ”Dit liv”, valgte i eget regi, at fortsætte træningen i et lokalt træningscenter samt at mødes 3 til 4 gange årligt på skift i de 2 kommuner, for at styrke det sociale engagement.

 De træner fortsat sammen 2 gange ugentlig og mødes stadig, nu ca. 2 år efter kurset er afsluttet. Omkring træningsdelen har de oprettet en facebook side Hoptimisterne, som alle nye kursister er velkomne til at deltage i.

 

Møderne foregår hver anden gang i Halsnæs hvor de i samarbejde med KB i Halsnæs lokalforening mødes på Skjoldborg. De står gerne til rådighed med erfaring og starthjælp omkring det at holde fast i hinanden også efter kurset ”Dit liv ” er afsluttet.

Interesserede er  velkommen til at  gå ind på facebooksiden Hoptimisterne eller kontakte Karen Tving Kjøller katvik@post.cybercity.dk eller Lene Withen  lenewithen@yahoo.dk

 Af aktivitetsplanen for 2015 kan nævnes:

Ved landsindsamlingen den 12. april mødte vi stor opbakning i befolkningen og hos de mange frivillige, som var ude og stemme dørklokker. Her i Halsnæs blev der samlet 143’395 kr.  - På landsplan blev det til mere end 36,3 mio. kr. Stor tak til indsamlingslederne og alle der var ude at stemme dørklokker.

Lørdag den 2. maj deltog vi på Kræmmermarkedet i Frederiksværk. Vi havde en stand, hvor vi præsenterede kampagnen ”De syv tegn”, lavede sol armbånd med børnene og solgte hjemmelavede smykker. Der kom mange interesserede forbi og de fik en folder med spørgsmålene om ”De 7 tegn”.

 I uge 21 var der fokus på solens farlige stråler og vi opfordrede børnene i institutionerne til at lege i skyggen, anvende solhat og bruge solcreme mellem kl. 12 og 15. Perlearmbånd fik de også hjælp til at lave, og det er altid en succes, når de skifter farve udenfor pga. UV strålingen.

I sommerferien fik børnene på Høje Tøpholm i Hundested også denne viden, i form at et skatteløb. Dette arrangement blev udført i samarbejde med kommunalt ansatte på Høje Tøpholm: Lejlighed til udvikling og frivillige fra KB.

_______________________________________________________________

Den 2. weekend i juni var der ”Stafet for livet” i Ramløse, v/ Kirsten, Ramløse:

Allerførst tak til Lisa og den øvrige bestyrelse for indbydelsen til at være med her i dag. Det er altid en fornøjelse at være med, og især til at høre om alle jeres aktiviteter. En af jeres aktiviteter er jo deltagelsen i Stafet for Livet i Ramløse og det er vi rigtig glade for, selv om I jo bevæger jer uden for jeres egen kommune. Men kampen mod kræft har ingen grænser. Stafet for Livet i Ramløse afholdes i år for 7. gang og er en stafet i egen tempo, dvs. at man kan gå – hvad de fleste gør, løbe, cykle el ro på Arresø, vi vil meget gerne se så mange af jer som muligt. Det er et arrangement, der gør et stort indtryk på deltagerne, hvad enten man er fighter, pårørende, alm. holddeltager el. frivillig.

Stafetten var i 20 timer, og man kan være der under hele arrangementet el blot et par timer, helt tilpasset ens kræfter og tid.

Der er underholdning i alle de lyse timer, alle underholder gratis og der er noget for enhver smag og alder.

Fighterne er stafettens æresgæster, og vi forkæler dem med brunch, kaffe og middag, alt er gratis for dem. De hygger sig sammen og flere har sagt, at deltagelsen har forandret livet for dem, og det er jo store ord, og ord, der gør indtryk på os i styregruppen  

Jeg er tovholder for OPLYSNING, der er oplysning om kræftsygdomme og Kræftens Bekæmpelse, og det er her, at i fra Halsnæs er med i arbejdsgruppen og lægger mange timer, både før og på selve dagen – tak for det og tak for godt naboskab.

__________________________________________________________________

Sidste fredag i juni var der Kanonfredag i Frederiksværk. Frivillige fra lokalforeningen hjalp til på Handelstands foreningens stand, med at uddele slush-ice og popcorn. Der var også en mulighed for at gøre opmærksom på symptomkampagnen ”De 7 tegn”. Det blev en god oplevelse og der var mange, der udfyldte spørgeskemaet, som de herefter afleverede til lodtrækning. Der var sponsoreret fine præmier fra byens handlende.

Frivilligcentret Skjoldborg havde sat et stort foreningstelt op ved Krudtværks- festivalen den 12. september. Her var vores brochure og pjecer også synlige, samt informationer om arrangementer på Lyserød lørdag i oktober.

Frivillig fredag er den sidste fredag i september. Alle foreninger var inviteret til festlige timer på Skjoldborg, hvor også KB var til stede med pjecer og diverse og solgte lyserøde armbånd.

 Lyserød lørdag arrangeres den første lørdag i oktober. Der er vist ingen borgere i Halsnæs, der ikke har bemærket, at denne dag er byerne pyntet i lyserøde farver. Alt dette for at markere, at handelslivet og lokalforeningen støtter op om brystkræftsagen. 

  I år blev der, som noget nyt - også holdt aktiviteter i Ølsted, Asserbo og Melby. Der var mange frivillige i gang. I Frederiksværk kunne man få en tur på kamelryg og købe lyserøde brystkager. I Asserbo var der et arrangement i løbeklubben. I Melby og Ølsted blev der arrangeret et ekstra gymnastik tilbud for m/k. I Hundested samlede rugby klubben penge ind og gymnastikforeningen havde arrangeret et familieskatteløb. I byerne blev der solgt lodder, og der var sponsoreret mange fine præmier fra byernes handlende. Det var kun fantasien, som satte grænser for aktiviteterne!!

Alle aktiviteter er ikke nævnt her, men en stor tak til alle, som var med til at samle penge ind til brystkræftsagen. Alt i alt blev der samlet et meget flot beløb på 88’880 kr. ind i Halsnæs til brystkræftsagen.

Først i november var lokalforeningen blevet bedt om at præsentere sit arbejde ved en samling i Melby Sognegård, efter at en kræftpatient havde fortalt om sine egne oplevelser ved undersøgelser og behandlinger,

Temaaften på Skjoldborg den 11/11, ved psykolog Peter Genter: ”Kræft & mental robusthed” Der blev lyttet og stillet mange relevante spørgsmål fra de fremmødte.

Ved spørgsmål om kommende emner lød svaret, at man godt kunne tænke sig et tema, der handlede om de pårørende - og det har vi efterkommet.

 Handelstandsforeningen i Frederiksværk ville gerne have KB s hjælp til servering af gløgg og æbleskiver den 1. søndag i advent ved Frederiksværk kirke, når juletræet skulle tændes. Vi var til stede med banner og bøtter og fik en god skærv i bøtterne samt 800 kr. fra Handelstandsforeningen.

 TAK Mange tak til alle jer, som tog imod indbydelsen og er mødt op her i dag og på denne måde viser, at I har interesse for vores arbejde. Det giver energi og glæde til at fortsætte vores arbejde for at nå målet - et liv uden kræft, gennem Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

 Tak til vore 3 ambassadører, Villy Petersen, Peter Fjeldal og Annette Westh for jeres mange gode ideer, hjælp og medvirken ved de store events og ved udbredelse af KB s gode kampagner.

 Halsnæs kommunes sundhedsafdeling skal også nævnes, med en stor tak for det fine og konstruktive samarbejde. Tak også fordi I er parate til at lytte, når vi præsenterer KB s forebyggende materialer til gavn for Halsnæs borgere - og for at vi kan være med til at udbrede kendskabet til KB i ”Dit liv” som er rehabiliteringskursus for kræftpatienter.

Også tak til journalister og medarbejdere på Halsnæs avis, som ofte giver os en hjælpende hånd. Tak til frivillighedscentret for husly ved bestyrelsesaftner og møder og for hjælp ved spørgsmål og andet.

 Endnu engang vil jeg nævne alle vores trofaste frivillige hjælpere. Det gælder indsamlere, bestyrelsesmedlemmer, events medhjælpere, ja alle, der har givet en stor eller lille hjælpende hånd i årets løb. Mange tak for jeres hjælp og engagement i KB’s lokalforening her i Halsnæs.

 Sidst – men ikke mindst – en stor tak til bestyrelsen!

Som ovenstående beretninger vidner om, er der brug for rigtig mange hænder til at løfte alle disse opgaver. ”Så støt en god sag, - meld dig som frivillig i dag”

 

Og som jeg nævnte til indledning har KB brug for medlemmer, så vi kan stå sammen og få indflydelse på KB s mærkesager. Så tak, om I vil være med til at øge medlemstallet også her i Halsnæs.

- TAK til Alle!!