Generalforsamling 2017

Referat

Generalforsamling i kræftens bekæmpelse,

Halsnæs lokalforening, den 27. februar 2017

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Lisa Kofod, Inge Lise Knudsen, Ellinor Andersen, Pia Dahlen, Christina Simonsen, Norma Wichmann

Jytte Borup og Kirsten P havde meldt afbud.

Antal tilmeldte til generalforsamling; 51 deltagere.

1.

Valg af dirigent

Annette Westh blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsens  beretning v/ Lisa Kofod

Lisa gennemgik den trykte beretningen, som vil være at finde på hjemmesiden.

Beretningen blev suppleret af besvarelse af formandens fremsendte spørgsmål (vedr. rygeindsats) til sundhedskonsulent Christina Hjulmann Schneekloth, I hendes fravær oplæste Rikke Holm, Christinas fremsendte svar.

Karna Winther besvarede de spørgsmål formanden havde sendt til hende omkring rehabilitering.

Lisa opfordrede de tilstedeværende til at medvirke til at vende nedgangen i medlemstal, under mottoet: ”støt en god sag, meld dig i dag”.

Beretningen blev godkendt.
 

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Årets resultat:

Indtægter i alt

kr.

227 343

 

Udgifter

kr.

220 993

 

Overskud

kr.

6 350

 

Balance

kr.

0

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Fremlæggelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.

Planen blev gennemgået, og vil være at finde på hjemmesiden.

Emnet ” fuld af liv”, som omhandler unges forhold til alkohol samt ”cool uden røg”, henvender sig især til de unge, hvorfor lokalforeningen har særlig opmærksomhed rettet mod at få unge i tale, og søger efter en unge koordinator, som i øjenhøjde kan tale med de unge, hvor de færdes.

Der blev omdelt slikkepinde som er en del af kampagnen cool uden røg.

Formanden efterlyste ideer fra de fremmødte til øget fokus på rygevaner.

Forslag fra de fremmødte: Det skal være vanskeligere at købe tobak især for unge under 18 år, men selvfølgelig også for voksne. Måske kunne der etableres særlige tobaksbutikker.

Christina S. fortalte kort om sine erfaringer fra en 7.klasses tema arbejde.

Annette Westh, roste tarmscreenings programmet og informerede gerne om det til dem hun mødte.

Gitte Hemmingsen spurgte til tilbud til kræftramte børn, hertil blev der informeret kort omkring rådgivningen i Hillerøds tilbud af Else Carlstedt.

5.

Valg til bestyrelsen herunder valg af 2 suppleanter.

Til bestyrelsen: Pia Dahlen, Peter Jelstrup, Claus Erik Halling og Ellinor Andersen blev valgt for 2 år.

Suppleanter: Norma Wichmann, og Kirsten Pommer blev valgt for 1. år.

6.

Valg til bilagskontrollør og suppleant.

Til bilagskontrollør og suppleant: Dorthe Larsen og Palle Blom genvalgt

7.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

8.

Eventuelt.

Else Carlstedt leder af Kræftrådivningen i Hillerød, informerede om rådgivningens tilbud.

Herunder: Tilbud til kræftramte mænd, 2 timer med bevægelse en gang ugentlig.

Hun efterlyste også frivillige, der har lyst til at blive navigator, 3 timer/uge i 6 måneder, hvor den frivillige hjælper en socialt sårbar kræftramt.

Jannik Hansen påpegede det vigtige i at komme ud på gader og stræder for at fortælle om KB's tilbud.

Kirsten Ebbensgård opfordrede til at bruge Lyserød lørdag for at hverve nye medlemmer, samt at benytte de nye medier, smartphones, tablets og lign. i større udstrækning.

Lisa Kofod opfordrede medlemmerne til at videregive mailadresser til hende selv eller til KB, så invitationer og nyheder fra lokalforeningen ad den vej kan komme ud til medlemmerne.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde den 22.03.17 kl. 19.00 på Skjoldborg.

Det efterfølgende lotteri var en solid succes og gav en indtægt på kr. 2059,50

MobilePay: 405,- kr.

Foredrag: Sognepræst Kathrine Lilleør, ”Skyld, tvivl, forventning - og glæde.”

Som altid leverede Kathrine Lilleør et spændende og medrivende foredrag, hendes fantastiske mimik og fortælleevne, fik de godt 80 tilhørere til både at tænke efter og le højt af de mange selvironiske anekdoter.

Et budskab som at kristendom er kærlighedens dom, og at overbærenhed, det selv at tage skylden på sig er vejen til glæde, skal nok have fået flere tilhørere til at tage budskabet med hjem.

Hendes udsagn, Kristus siger ”hvis du vil glæde dig, må du slippe forventningen om glæden og kun rumme selve glæden, afsluttede på fortræffelig vis foredraget og i pausen, hvor der blev serveret kaffe m/ småkager og frugt, var der mulighed for at købe hendes nye bog ”Glæde”.

Bestyrelsens beretning 2017

Som indledning på bestyrelsens beretning, vil jeg fremhæve nogle af Kræftens Bekæmpelses/KB nyeste tiltag og undersøgelsesresultater:

Dias 3

1) Det er nu lykkedes, at skabe gode resultater med behandling med

Immunterapi:

Hvor kemoterapi og strålebehandling har til formål at slå kræftcellerne ihjel, går immunterapi ud på at hjælpe patientens eget immunforsvar til at bekæmpe sygdommen. 

Endnu er det først og fremmest patienter med modermærkekræft, der har oplevet mirakuløse resultater af denne behandling på ”Center for cancer Immunterapi” på Herlev Hospital.

På billedet ses Professor, overlæge, og leder af ”Center for Cancer” Inge Marie Svane, som på ”would cancer day” modtog Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2017.

KB’s formand Dorthe Crüger siger om prisen: ”Inge Marie Svane får prisen, fordi hun på fornemmeste vis er læge både for patienterne i dag og for patienterne i morgen. Hun giver håb om længere liv med sit arbejde med at udvikle og sikre helt nye typer af kræftbehandling i Danmark, og for at være en enestående læge for sine patienter med modermærkekræft.

2) Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et fælles udspil med mål for, hvordan den praktiserende læge skal støtte og bakke op om sine kræftpatienter, og være orienteret om patientens sygdomshistorie og behandling.

Nøgleordene er let og hurtig adgang til lægen, lydhørhed, tillid og høj kvalitet.

Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og undervejs følge sin patient tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over. Dette er et ønske, som mange kræftpatienter efterspørger. På den måde sikrer man, at ingen patienter tabes på gulvet og det vil give mere tryghed for patienten og sikre et sammenhængende forløb. Så dette udspil vil vi følge med stor interesse.

Dias 4

Forebyggelses kampagner har givet flg. resultater:

1) Tarmkræftscreening.

Hvert år får ca. 4.600 personer kræft i tyk- eller endetarmen. Det er en af de største kræftsygdomme i Danmark. I marts 2014 blev der derfor indført screening for tarmkræft for alle personer i alderen 50-74 år. Det tager 4 år, før alle i aldersgruppen er blevet undersøgt første gang. Derefter bliver man inviteret hvert andet år. Screeningen udføres ved en aff. s prøve.

 

Fødselsmåned

Første invitation (forventet årstal)

juni, april, september

2014

november, august, januar

2015

maj, juli, oktober

2016

marts, februar, december

2017


Hvor 64 pct. af kvinderne mellem 50-54 år takker ja til screeningen, gælder det kun for 51 pct. af mændene, viser nye tal fra tarmkræftscreeningdatabasen. Derfor er der brug for informationskampagner målrettet mænd for at få flere til at deltage. Og derfor vil vi også lokalt fortsætte med at udbrede kendskabet til symptomer på kræft, med kampagnen ”de 7 tegn” og informere om tarmkræftscreeningen målrettet mændene. Der er desværre for få mænd, som takker ja til tilbuddet om at blive screenet for kræft i tyk - og endetarm, selvom de er i højere risiko for at udvikle sygdommen, - end kvinder.

2) Rygning er fortsat den største risiko for kræft

Antallet af dagligrygere er for første gang i fem år faldet til nu 16 %, hvor det i en årrække har ligget på 17 %. Den største nyhed er imidlertid, at det nu er mændene, der går foran med rygestop. Andelen af mandlige rygere ligger nu på 15 %, og for kvinderne ligger den på 17 %. Rygning giver enorme problemer – såvel for den enkelte, som for de pårørende og for arbejdspladserne. Hver fjerde dansker dør af en sygdom forårsaget af rygning! Dvs. 13’600 dør årligt pga. røg og til sammenligning dør 200 af trafikulykker.

Kræftens Bekæmpelse vil derfor lancere et nyt partnerskab, Røgfri Fremtid, hvor de med forskellige partnere arbejder for en række langsigtede mål for danskernes tobaksvaner. To af de ambitiøse mål er, at børn og unge fra 2030 ikke ryger samt at højst 5 % af den voksne befolkning ryger.

3) I uge 43 gik Knæk Cancer over skærmen for 5. gang.

Det blev til en sum af 163 millioner kroner. Pengene er fordelt, og det betyder rigtig megen ny og spændende forskning i hele landet. På cancer.dk kan man se, hvordan pengene er fordelt under: ”Det går pengene til”.

Dias 5

Status på medlemstal:

KB er stadig den største patientforening i DK med 417.324 medlemmer. Men som jeg nævnte sidste år, er medlemstallet faldende både på landsplan og i Halsnæs. På 5 år har KB mistet 47.412 medlemmer. I 2012 var vi her i Halsnæs 2616 medlemmer og ved årsskiftet har vi 2304 medlemmer. Et fald på 312 medlemmer. Her vil jeg gerne bede generalforsamlingen om hjælp til at hverve nye medlemmer. (Der ligger foldere på bordene). For med en stor medlemsskare og en stor opbakning fra befolkningen bliver der lyttet til Kræftens Bekæmpelse, både på Christiansborg, i regionerne, på sygehusene og i kommunerne.

Gode ideer er velkomne under evt.

Dias 6 

KB’s målsætning er Et liv uden kræft og KB bruger derfor penge på forskning, patientstøtte og forebyggelse.

Forskning redder liv - derfor bliver 58 kr. (Blå) ud af 100 kr. brugt til forskning. 

21 kr. (orange) går til patientstøtte.

KB tilbyder gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte i hele landet og det udføres primært af psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og læger, men også frivillige tager del i dette arbejde. Vores nærmeste rådgivning ligger i Østergade i Hillerød. Leder: Else Carlstedt.

KB har en gratis telefon rådgivning ”Kræftlinjen”, hvor man anonymt kan henvende sig med sine mange følelser og de spørgsmål, som trænger sig på.

Telefon numre står på vores visitkort.

Navigator: Hjælp til svage borgere, som har brug for en ”lytter” og vejleder.

Else Carlstedt fortæller om dette tiltag under evt.

Der går 15 kr. (Grå) til forebyggelse og diverse kampagner. Hver 3. dansker får kræft, og ca. 35.000 fik sidste år en kræftdiagnose. Derfor arbejder KB også på at forebygge og undgå de mange kræftformer. Det er derfor også glædeligt, at der nu er kommet pjecer om ”de 7 tegn” på kræft på andre sprog, som: farsi, somalisk, arabisk, engelsk, bosnisk og tyrkisk.

Administrationsudgifterne beløber sig til de sidste 6 kr. (Gul)

Dias 7

En stor tak til alle jer i Halsnæs, som giver en pengegave og bidrager til, at færre får kræft; flere overlever deres kræftsygdom; og flere lever et bedre liv efter deres kræftsygdom. Beløb modtages gerne på MobilePay 81915175.

Dias 8

Lokalforeningens arbejde og opgaver i 2016.

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder på frivilligcentret Skjoldborg og har haft et fantastisk samarbejde i bestyrelsen. Vi er gode til at hjælpe hinanden, når sygdom og andre besværligheder rammer os.

Vi har deltaget i repræsentantskabsmøde i Kolding og været til fællesmøder på hovedkontoret på Strandboulevarden i København. På frivillighedscentret Skjoldborg har vi haft møder sammen med sundhedsafdelingen og de andre patientforeninger. Her har vi delt gode ideer og erfaringer med hinanden.

Dias 9

Udover de fastlagte aktiviteter har vi arbejdet med forebyggende kampagner:

Vi har fortsat kampagnen De 7 tegnmed på vore stande og events. Det er en vældig god og tilgængelig kampagne. Det er vigtigt at kende symptomerne på kræft, så man kan søge læge i tide. ”De 7 tegn” har også kørt som en lille video film på skærmen i rådhusets indgangsparti ved borgerservice.

Cool uden røg er en kampagne rettet mod de unge og deres rygevaner. Derfor var det en stor glæde for os i maj/juni måned, at få en praktikant fra Metropol i studiepraktik, som studerede sundhedsfremme og formidling. Louise skulle arbejde selvstændigt m/ Christina Simonsen som vejleder. Hun fik skabt kontakt til Hundested skole og underviste der en 7. klasse i rygningens virkning på kroppen. Efterfølgende var hun med til et lærermøde og videregav budskabet til lærerne.

Vi annoncerer løbende efter en ”ungekoordinator”, som kan starte en gruppe af unge frivillige op i Halsnæs kommune, og som ambassadører, kan tage ud på skolerne og undervise eleverne. For det skal være unge, der møder unge med dette budskab. Men vi har desværre ikke fundet den rette person, til denne opgave endnu. Vi modtager gerne tilkendegivelser fra jer, hvis I skulle kende én, som ville være interesseret!

I septembervar vi nogle repræsentanter fra KB til møde i sundhedsafdelingen med bl.a. alle skolelederne i Halsnæs, for at drøfte de unges rygevaner. Forebyggelseskonsulent i KB Louise Wohlebe havde en undervisningsseance vedr. tilbuddet ”Cool uden røg” til folkeskolelærerne.

Da Sundhedskonsulent i Halsnæs kommune, Christina Hjulmann Schneeklothdesværre ikke kunne være til stede i dag, har jeg sendt hende nogle spørgsmål og vores område konsulent Rikke Holm, vil læse hendes svar op, vedr. elevernes rygedebut i folkeskolen og et overblik over rygeindsatsen i kommunens skoler:

1)    Hvornår begyndte Halsnæs kommune (HK) at sætte ind med forebyggelse på dette område?
Vi har siden 2007/2008 haft fokus på voksne og rygning og tilbudt gratis rygestopkurser til voksne. Vi har samarbejdet lidt med gymnasiet i forhold til hjælp til rygestop til de unge. Halsnæs Kommune har egentlig altid haft fokus på forebyggelse af rygestart blandt unge, da det er utrolig vigtigt særligt med henblik på at reducere andelen af rygere på længere sigt / lang sigt. Der arbejdes i 7. klasserne med metoden social pejling og temaet har været rygning, så der har de sidste 3- 4 år været fokus på at forebygge at unge ikke starter med at ryge. I 2016 har vi etableret en gruppe på tværs af kommunens områder (skole, sundhed, sundhedsplejeskere mf.fl.) med henblik på at arbejde med en fælles strategi og en rød tråd i forebyggelsesarbejdet. 

2)    Hvem er vigtige aktører?
Der er flere væsentlige aktører: barnet/den unge selv, forældre, industrien herunder de lokale butikker eller andre salgssteder, skolen og kommunen. 

3)    Hvilke udfordringer er der i sådan en proces?
I Halsnæs Kommune er der en udfordring i, at en del forældre selv er rygere- har været rygere. De er ”rollemodeller” for deres børn - Kommunen har en forholdsvis høj andel af dagligrygere, som kan være med til at gøre det vanskeligere at forebygge rygning i kommunen. I en ny undersøgelse af unges -sundhed og trivsel, svarer flere unge på 7.-9. klassetrin i Halsnæs, at deres forældre synes det er ok, at de ryger - end det ses på landsplan. 

Der er flere parter som skal turde tage et ansvar, alle er i bund og grund nok enige om, at unge ikke skal starte med at ryge, men der skal skabes en kultur og rammer, som fordrer til en generation i Halsnæs Kommune, hvor rygning ikke er muligt ej eller at købe cigaretterne mm.  

4)    Hvilken betydning har det haft at have en praktikant fra Kræftens bekæmpelses (KB) lokalforening, Louise Kruse, til at løse noget af denne opgave?
Louise har lokalt ude på en skole kunne tilbyde hendes hjælp til lærerne, og afholdt en aktivitet/undervisning for de unge. Det blev taget godt imod. Vi er altid opmærksomme på, når vi arbejder med forebyggelse i skolerne, at skolerne har mange opgaver, men jo mere vi kan hjælpe dem med, jo bedre. Og her kunne Louise helt konkret udføre en opgave. 

5)    Hvordan stiller de involverede skoleledere sig til materialerne ”Cool uden røg” fra Kræftens bekæmpelse. Ser lærerne det som en hjælp i undervisningen?
Ja det gør de (se ovenfor). Malene fra Hundested Skole er meget begejstret og vi arbejder nu på via vores fælles indsats (se under punkt 1), at arbejde forebyggende på alle skoler. Herunder også muligheden for at arbejde med projektet X:IT.  

6)    Hvordan stiller forældrene sig til problematikken og indsatsen fra HK?
Jeg er ikke helt bekendt med dette, tror forældrene deler sig i to lejre:
1) det skal skolen / kommunen ikke blande sig i, og 2) det er naturligt at skolen / kommunen er med til at etablere rammerne for at unge ikke starter med at ryge. Som skrevet tidligere tror jeg at der er ingen voksne / forældre, som ønsker deres barn skal begynde at ryge.   

7)    Hvordan er det for kommunalt ansatte at samarbejde med en patientforening, som KB - med de ansatte på Strandboulevarden og de frivillige i lokalforeningen?
Jeg synes, at det er godt, og KB kan give kommunen viden, materialer mm., som kan implementeres lokalt. 

8)    Lokalforeningen søger på frivillighed.dk efter en ungekoordinator, som sammen med unge ambassadører kan arrangere besøg i 7. og 8. klasserne i HK.
Hvad siger du til sådant et initiativ?
Det er jeg positiv overfor, men egentligt er det ikke mig, men skolerne, som bliver ungekoordinatorens væsentligt samarbejdspartnere, og det er vigtigt at inddrage dem tidligt. Jeg vil centralt fra være optaget af, at KB kvalitetssikrer tilbuddet, så det tilbud, der går ud i skolerne / klasserne, har dokumenteret effekt og spiller sammen med kommunens indsats (den røde tråd).  


Vi har også et samarbejde med sundhedsafdelingen vedr. Rehabiliterings tilbud for kræftramte.

Spørgsmål til Karna Vinther, rehabiliteringskoordinator og ansat i Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune:

Vedr. rehabilitering for borgere i Halsnæs Kommune

1)    Hvad indgår i et Rehabiliteringsforløb, hvornår startede det, og hvem kan deltage?
Halsnæs Kommune har udbudt kræftrehabiliteringstilbud i samarbejde med Frederikssund Kommune siden begyndelsen af 2014. Vi har to kursusforløb om året. Vi har i dag d. 27. februar startet vores 7. hold.

Et rehabiliteringsforløb starter med en henvisning fra praktiserende læge eller læge på hospital, hvorefter jeg kontakter borgeren for at afklare behovet nærmere. Borgeren indkaldes til en samtale med en hjemmesygeplejerske og derefter besluttes det endeligt om borgeren skal deltage på vores 4 dages kursus. Er der et træningsbehov vurderes borgeren af en fysioterapeut med fysisk test og borgeren tilbydes efter behov et 8 uges træningsforløb med træning to gange om ugen. Dette foregår i hver af de to kommuner. I Halsnæs Kommune er det hold med løbende optag. Forløbet afsluttes med test efter evt. træning og rundes af med et afsluttende samtale, hvor det sammen med borgeren evalueres om borgeren har opnået sine mål. Det er således individuelt tilrettelagte forløb.

Vi samarbejder med Lokalforeningen af Kb, som kommer og fortæller om tilbud i KB. På første kursusdag har vi lederen af Kræftens Bekæmpelses rådgivning i Hillerød som oplægsholder. Endvidere holder f.eks. diætist, fysioterapeut, medarbejder fra Jobcenteret og sygeplejersker oplæg.

Borgere med kræft over 18 år og forskellige steder i deres forløb kan deltage, hvis de er motiveret, kan indgå i en gruppe og har behov.

2)    Hvor mange borgere har fået et rehabiliteringstilbud i 2016 - og hvor mange har fuldført hele forløbet? Vil du nævne, hvorfor ikke alle har gennemført kurset?
I 2016 deltog i alt 15 borgere fra Halsnæs Kommune. De var i alderen 45 til 81 år. Der er flest kvinder, men vi har mænd på alle hold. Der er nogle afbud indimellem, hvilket ikke kan undgås. Borgerne har behandlinger, som de skal passe eller der opstår sygdom i forløbet. I 2014, 2015 og 2016 har 115 borgere i alt fra de to kommer deltaget i kræftrehabilitering.

3)    Har du et eksempel på et godt rehabiliteringsforløb?
Et rehabiliteringsforløb er godt, når deltageren oplever et godt udbytte. Alle borgere evaluerer og vi udarbejder rapporter. Alle deltagere har svaret, at de vil anbefale kurset til andre.

4)    Er tilbuddet blevet mere kendt, så I får flere henvisninger nu end tidligere?
Der skal stadig gøres et stort arbejde i forhold til at rekruttere og der er fortsat behov for at hospitalerne og de praktiserende læger får mere kendskab til tilbuddet og henviser flere. Vi er i kontakt med mange flere borgere end dem, som ender med at deltage, da nogle bliver dårlige, nogle har andre aftaler osv. timing er ligeledes vigtig – er det relevant nu?  

5)    Hvordan er samarbejdet med de praktiserende læger?
Det er godt, men vi vil meget gerne have flere henvisninger.

6)    Hvordan samarbejder I med Kræftens bekæmpelses rådgivning og de frivillige i lokalforeningen i Halsnæs?
Se punkt 1. Samarbejdet er godt og Lokalforeningen fungerer som organisatoriske brugerrepræsentanter.

Samtale café for kræftpatienter.

Leanna Gary henvendte sig i sommers til lokalforeningen og tilbød, at stå for en samtalecafe for kræftramte. Det var et fint initiativ, som glædede os meget. Der blev annonceret i aviserne, på Facebook og omdelt flyers, men desværre var der ingen tilslutning. Så den er lukket ned, men tilbuddet gælder stadig, så interesserede kan henvende sig til Leanna.

Tilbud om gratis fysioterapi

Sammen med de andre patientforeninger havde vi søgt og fået penge fra § 18 midlerne, til 12 gange vedligeholdelses træning af de forskellige patientgrupper i Halsnæs. Holdene med gigt - og lungepatienter blev hurtigt fyldt op, men det kneb med hjerte- og kræftpatienterne. Vi har talt om i bestyrelsen, at dette tilbud nok ikke egner sig til kræftpatienter. Der var heller ikke nogen, der tog imod tilbuddet om en gåtur i Asserbo sammen med Ellinor - efter endt rehabiliteringskursus i maj.

Dias 10

Lokalforeningens aktiviteter i Halsnæs 2016, som det fremgår af aktivitetsplanen.

Efter en velbesøgt generalforsamling i 2016 kom hospiceleder Lisbeth Due Madsen og fortalte om ”Livet på Arresødal hospice”. Det var godt at høre hendes beretninger om patienternes liv og hverdag på et hospice. Der var en stor spørgelyst og også indslag fra de frivillige på hospice.

Ved landsindsamlingen den 3. april mødte vi stor opbakning i befolkningen og hos de mange frivillige, som var ude og stemme dørklokker. Her i Halsnæs blev der af 125 indsamlere samlet 149’519 kr. ind – godt 6000 kr. mere end sidste år. På landsplan blev det til i alt ca. 37,4 mio. kr. fra ca. 30’000 frivillige indsamlere. Det flotte resultat er bemærkelsesværdigt, da vi i disse år - som følge af ny lovgivning ser, at flere foreninger etablerer landsindsamlinger.

En stor tak til indsamlingslederne og alle, - der var ude at stemme dørklokker i Halsnæs.

Dias 11

Lørdag den 5. maj deltog vi på Kræmmermarkedet i Frederiksværk. Vi havde en stand, hvor vi præsenterede kampagnen ”De syv tegn”, lavede sol armbånd med børnene og solgte hjemmelavede smykker. Der kom mange interesserede forbi. På vore stande deler vi også ”de hvide sedler” ud, for at rekruttere nye frivillige. Her oplever vi, at mange gerne vil hjælpe til i denne vigtige sag.

I uge 19 var der fokus på Solens farlige stråler og vi var på besøg i indskolingsklasserne på Storebjergskolen i Hundested. Eleverne fik en kort orientering om hvordan man passer på sin hud, når solen skinner eller UV faktoren er 3 eller derover: ved at lege i skyggen, anvende solhat og bruge solcreme mellem kl. 12 og 15.Her efter var der arrangeret et besøg i grupper i forskellige rum, hvor der blev fremstillet armbånd – solhatte – udleveret konkurrencer mm.

Den 2. weekend i juni var der ”Stafet for livet” i Ramløse. Vi havde en dejlig weekend og samarbejdede med Gribskov lokalforening i oplysningsteltet. Der er mange hold fra Gribskov der melder sig til stafetten, men også et Hundested hold ”Team Hundested” som tæller over 100 deltagere.

Dt er et godt fællesarrangement med god stemning og et godt formål.

Den 24. juni var der Kanonfredag i Frederiksværk. Frivillige fra lokalforeningen hjalp til på Handelstandsforeningens stand, med at uddele slush-ice og popcorn. Pga. vejret var det svært at gøre opmærksom på vore forebyggende kampagner, men der var mange mennesker, som blev opmærksom på vores eksistens, og så gav det også et pænt beløb i vores kasse, som tak for hjælpen fra Handelstandsforeningen.

Dias 12

Frivilligcentret Skjoldborg havde sat et stort foreningstelt op ved Krudtværksfestivalen den 10. september. Her var vores brochure og pjecer også synlige, samt informationer om arrangementer på Lyserød lørdag den 8. oktober, men dette arrangement er ikke rigtig platform for KB’s virke.

Frivillig fredag holdes den sidste fredag i september. Det er dagen, hvor vi fejrer frivilligheden og hinanden. Arrangementet foregik på Hundested bibliotek. Alle foreninger tilknyttet frivilligcentret var inviteret, - men arrangementet var åbent for alle.

Politikker Trine Torp var ordstyrer i den spændende debat om den lokale frivillighed i Halsnæs Kommune, hvor der var oplæg ved Georg Metz, Eyvind Vesselbo og Michael Wulff fra Kirkens Korshær. Der var god mulighed for at hygge, netværke og snakke med de andre frivillige. KB havde en stand, med oplysningsmaterialer og oversigt over Lyserød lørdags arrangementer.

Lyserød lørdag er vist kendt af alle borgere i Halsnæs, for så er byerne pyntet i lyserøde farver. Alt dette for at markere, at handelslivet og lokalforeningen støtter op om brystkræftsagen. Både i Ølsted, Frederiksværk, Melby, Asserbo, Liseleje og Hundested var der forskellige muligheder for at støtte den gode sag, og det var kun fantasien, som satte grænser for aktiviteterne!! Som noget nyt i år, havde Rugby klubben i Hundested, arrangeret et kvinde rugbystævne og en auktion, da én af deres spillere netop var i gang med behandling for brystkræft. Denne event gav godt 17’000 kr.

 I byerne blev der solgt lodder, og der var sponsoreret mange fine præmier fra byernes handlende. Alle aktiviteter er ikke nævnt her, men en stor tak til alle, som var med til at samle penge ind til brystkræftsagen. Uden alle de mange frivillige hænder, var det ikke muligt at gennemføre alle disse tiltag. Rekorden blev slået fra tidligere år! Der blev i alt indsamlet 82.705,00 kr. i Halsnæs til brystkræftsagen. Der blev i alt samlet 16,5 mio. kr. ind i DK.

Den 7. oktober i 2017, er det 10. gang at der skal arrangeres Lyserød lørdag!

Temaaften på Frederiksværk bibliotek onsdag den 16/11, ved psykolog og forsker Nina Rottmann: ”Kræft – som en fælles udfordring for patient, partner og parforholdet”

Der blev lyttet til Ninas forskningsresultater. Efterfølgende var der gang i mange gode og relevante spørgsmål og refleksioner. Der kom et ønske om en pårørende samtale gruppe, og dette er der nu mulighed for, ved at melde sig hos Leanna. Se vores pjece!

1. søndag i advent hjalp lokalforeningen igen Handelstandsforeningen i Frederiksværk med at servere gløgg og æbleskiver ved Frederiksværk kirke, da juletræet skulle tændes. Vi var til stede med banner og bøtter og fik en god skærv i bøtterne samt 800 kr. fra Handelstandsforeningen.

Ja, vi har i fællesskab ydet en stor arbejdsindsats og takket være de mange frivillige, har vi kunnet løfte de forskellige opgaver!

Dias 13

TAK

Mange tak til alle jer, som tog imod indbydelsen og er mødt op her i dag og på denne måde viser, at I har interesse for vores arbejde. Det giver energi og glæde til at fortsætte vores arbejde for at nå KB’s mål - et liv uden kræft, gennem Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Tak til vore 3 ambassadører, Villy Petersen, Peter Fjeldal og Annette Westh for jeres mange gode ideer, hjælp og medvirken ved de store events og ved udbredelse af KB s gode kampagner.

Halsnæs kommunes sundhedsafdeling. En stor tak for det fine og konstruktive samarbejde. Tak fordi I er parate til at lytte, når vi præsenterer KB s forebyggende materialer til gavn for Halsnæs borgere - og for, at vi kan være med til at udbrede kendskabet til KB på rehabiliteringskurset for kræftpatienter.

Også tak til journalister og medarbejdere på Halsnæs avis og Frederiksborg amts avis. Tak til frivillighedscentretfor husly og et godt samarbejde.

Endnu engang vil jeg nævne alle vores trofaste frivillige hjælpere. Det gælder indsamlere, bestyrelsesmedlemmer, events medhjælpere, ja alle, der har givet en stor eller lille hjælpende hånd i årets løb. Mange tak for jeres hjælp og engagement i KB’s lokalforening her i Halsnæs.

Sidst – men ikke mindst – en stor tak til bestyrelsesmedlem Inge Lise Knudsen, som nu har valgt at trække sig fra bestyrelsen! Tak for din store indsats, din trofasthed og din velvillighed. Du har ofte tilbudt dig til forskellige opgaver og tak fordi vi stadig kan regne med din hjælp og støtte i lokalforeningen.

Som ovenstående beretninger vidner om, er der brug for rigtig mange hænder til at løfte alle disse opgaver. ”Så støt en god sag, - meld dig som frivillig i dag”

Og som jeg nævnte til indledning har KB brug for medlemmer, så vi kan stå sammen og få indflydelse på KB s mærkesager. Så tak, om I vil være med til at øge medlemstallet også her i Halsnæs. TAK til Alle!!