Generalforsamling 2018

Referat

Generalforsamling i kræftens bekæmpelse,

Halsnæs lokalforening, den 7. februar 2018.

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Pia Dahlen, Lisa Kofod, Ellinor Andersen, Kirsten Pommer, Peter Jelstrup, Norma Wichmann og Ellinor Andersen.

Afbud fra Jytte Borup og Christina Simonsen. Vi har ikke hørt fra Claus Erik Halling.

1.

Valg af dirigent

Annette Westh blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i henhold til vedtægterne og dermed lovligt indkaldt.

2.

Bestyrelsens  beretning v/ Lisa Kofod

Kommunikationschef fra KB Kathrine Asp-Poulsen informerede omkring KB´s resultater og de nyeste forsknings projekter.
Bl. andet at antabusmedicin kan hjælpe kræftpatienters overlevelse, og fordelene ved ”genbrugsmedicin”, der sparer tid og penge i godkendelsesproceduren.
Samt en forbedring af 5 års overlevelse med bryst cancer, der fra 1942 til nu er steget fra 42% til 85%.

Lisa aflagde bestyrelsens beretning der blev rost af de tilstedeværende. Beretningen kan læses nedenfor.

Lisa udtrykte tak for den gode indsats til CS, CEH og KB som har valgt ikke at opstille til bestyrelsen.

Annette West fremhævede den positive udvikling indenfor brystkræft, en udvikling hun selv har konstateret i privatlivet.

Der blev spurgt til KB's holdning til cannabis; områdekonsulent Rikke Holm besvarede, samt henviste til KB`s hjemmesider omkring dette emne.

Der var positive kommentarer omkring initiativer for røgfri fremtid.

Jesper Fisker overtager direktørposten i KB efter Leif Vestergård som har valgt at fratræde sin stilling.

Beretningen blev godkendt.
 

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Årets resultat:

Indtægter i alt

kr.

206 561

 

Udgifter

kr.

224 335

 

Underskud

kr.

17 775

 

Balance

kr.

0

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Drøftelse af aktivitetsplan 2018.

Den fremlagte plan blev rost og accepteret.

Mange udtalte beundring for de mange arrangementer der havde været i 2017 og roste bestyrelsen.
Karna Winther roste samarbejdet med lokalforeningen og nyvalgte politiker Henrik Tolstrup (A) udtrkte beundring over foreningens engagement i kommunen.

Det positive i at have bisidder eller slægtning med til hospitalssamtaler blev nævnt,
og KB`s navigator tilbud blev i denne forbindelse beskrevet af rådgivningen i Hillerød.

5.

Valg til bestyrelsen herunder valg af 2 suppleanter.

Annegrete Munksgaard blev valgt til bestyrelsen for 2 år,
Claus Bodenhoff blev valgt til bestyrelsen for 1 år
Berit Lind Hansen blev valgt som suppleant.

6.

Valg til bilagskontrollør og suppleant.

Dorthe Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant og Palle Blom blev genvalgt som bilagskontrollant suppleant.

7.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8.

Eventuelt.

Konsulent Erik Overgaard fra KB orienterede omkring Stafet for livet.
Der arbejdes på at gennemføre en stafet i Frederiksværk i august 2019 på Krudtværksområdet.
Interesserede frivillige kan kontakte Ann-Birgit Spetting Wille på tlf. nr 22810694

Lisa nævnte bestyrelsens politik, at vi ikke bruger de indsamlede midler til gaver og lignende.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde den 6. marts kl. 19.00 på Skjoldborg.

Bestyrelsens beretning

Lokalforeningens arbejde og opgaver i 2017.

Bestyrelsen har holdt 7 møder på frivilligcentret Skjoldborg og har haft et fantastisk samarbejde. Også i år, har nogle i bestyrelsen været ramt af alvorlig sygdom.

KB har repræsentantskabsmøde i Kolding hvert år i maj, og vi var 3 bestyrelsesmedlemmer med i år, sammen med godt 300 andre frivillige i KB. En dejlig weekend og et godt fællesskab med både ansatte og frivillige - om vores fælles opgave - at bekæmpe kræft.

Vi deltager også i forskellige møder på Strandboulevarden, hvor KB har deres hovedkontor:

1)    Informationsmøder inden de forskellige events, som landsindsamling og LL.

2)    Møde i et frivilligpanel

3)    Formænd og næstformænd mødes 2 - 3 gange årligt, for bl.a. at mødes med KB’s formand og direktør og for at netværke og kommentere på oplæg til næste års aktivitetsplan, som skal præsenteres på repræsentantskabsmødet. Basis kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

4)    Der bliver også arrangeret andre kurser fx kurser for ledere, kurser om den svære samtale, mm. KB udbyder mange gratis kurser for os frivillige.

5)    Den 21/2 var nogle af os til et møde i Lyngby, om Cannabis og KB’s holdning til denne behandlingsmulighed. Et meget spændende og aktuelt emne. 

Hvert år inviteres vi til en frivilligaften (31/10) i region Hovedstaden, hvor alle frivillige i KB er velkomne. Det blev i år afviklet på Strandboulevarden med aktuelle indlæg af bl.a. Katrine Asp-Poulsen, (som vi lige har hørt) god mad og underholdning. Det er godt at mødes med ligestillede og få informationer og samtaler med folk fra andre lokalforeninger

Vi har fortsat vores gode samarbejde med sundhedsafdelingen i kommunen:

a)     Rehabiliterings tilbud til kræftramte. Karna Vinther, som er rehabiliterings koordinator i Halsnæs kommune (må gerne rejse sig) kan fortælle, at der i 2017 deltog 28 kræftramte borgere (36 – 88 år) heraf var 18 kvinder og 10 mænd, med mange forskellige slags kræftdiagnoser og på forskellige steder i deres kræftforløb. Kurserne bliver arr. i samarbejde mellem Frederikssund og Halsnæs kommuner og udbydes 2 gange årligt af 4 dages varighed. Herefter tilbydes individuel fysisk træning i hjemkommunen. Rehabiliteringstilbuddet kører på 5. år.

b)    Unges rygevaner: Sundhedsafdelingen havde i efteråret 2017 købt 2 kurser til 50 fagpersoner, som er vejledere for børn i skolealderen, med underviser fra forebyggelsesafdelingen i KB, Louise Wohlebe. Hun underviste i systematisk forebyggelse af rygestart. Jeg har efterfølgende spurgt Birthe Carøe – som er leder af sundhedsafdelingen - hvordan hun synes det går med røgfri skoler i Halsnæs? ”Skolerne er jo som sådan røgfri.

Der må ikke ryges på matriklerne. Men det ville jo være fint, at vi kunne nå frem til, at elever og lærere ikke må ryge i ’arbejdstiden’.

I sundhedsafdelingen er det helt klart det mål, som vi går efter.  

Ligeledes er vores største fokus lige nu, at orientere det nye politiske udvalg om forebyggelse og sundhedsfremme”

Jeg har også spurgt borgmester Steffen Jensen, om Halsnæs kommune vil indgå partnerskab for ”Røgfri fremtid”. Borgmesteren takkede for spørgsmålet, og lovede at drøfte en røgfri kommunal arbejdsplads i det politiske landskab. Der er pt. 18 antal kommuner på landsplan, som har tegnet partnerskab.

I øvrigt har vi kontaktet den nye igangsætter efterskole i Torup, for at høre, om de havde nogle unge, som ville og kunne formidle budskabet om ”Røgfri fremtid” – ja, være ambassadører for andre unge. Skolen har indgået partnerskab om ”Røgfri fremtid” og vi har aftalt et besøg på skolen i foråret.

Patientforeningerne i Halsnæs har samarbejdet omkring Fys. træning til borgere med lungelidelser - gigt – sindslidelser og kræft for ansøgte paragraf 18 midler. Det er ikke mange borgere med kræft, som tager imod dette tilbud.

Vi har også et godt samarbejde med frivilligcentret. De arrangerer også mange relevante kurser for frivillige og kan støtte og hjælpe med mange ting. I november måned har de opstartet netværksgrupper, som vi håber, at kommunens kræftpatienter eller pårørende til disse også vil gøre brug af og få glæde af.  - Der er heller ikke i år nogen, som har henvendt sig til os mhp. samtalegrupper, som står omtalt i vores pjece.

I bestyrelsen arbejder vi på at være synlige i kommunen. Vi sender altid pressemeddelelser til aviserne, når vi har et budskab, som vi gerne vil ud med. Er derfor også meget taknemmelige, for det fine samarbejde vi har med disse medier.

Dette foto er fra avisen med omtalen af kurserne, som sundhedsafdelingen havde købt af KB. Det var før valget, og derfor var det også en påmindelse til politikerne, om at være opmærksomme på ”Røgfri fremtid” og til detailhandelen, om ikke at sælge cigaretter til børn og unge under 18 år.

Vi har endnu ikke fået fat i nogen unge- koordinatorer, som kan hjælpe os med at kommunikere de gode budskaber ud til børn og unge. Derfor prøver vi igen i foråret, at få en praktikant fra Metropol, som vi har haft god erfaring med tidligere.

Lokalforeningens aktiviteter i Halsnæs 2017, som det fremgår af aktivitetsplanen:

Den 27. februar havde vi vores årlige generalforsamling i Melby, med foredrag af Katrine Lilleør. Der var en meget fin tilslutning ca. 60 personer til GF og 80 til foredraget.

Ved landsindsamlingen den 2. april mødte vi stor opbakning i befolkningen og hos de mange frivillige, som var ude og stemme dørklokker. Her i Halsnæs var 111 frivillige på gader og stræder og fik samlet 137’423 kr. ind til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

På landsplan blev det til i alt 34,1 millioner kr. til kræftsagen fra ca. 30’000 frivillige indsamlere. Det flotte resultat er bemærkelsesværdigt, da vi i disse år - som følge af ny lovgivning ser, at flere foreninger etablerer landsindsamlinger.

En stor tak til indsamlingslederne og alle, - der var ude at stemme dørklokker i Halsnæs.

Lørdag den 6. maj deltog vi på Kræmmermarkedet i Frederiksværk. Vi havde en stand, hvor vi præsenterede kampagnen ”De syv tegn” og hjalp børnene med at kreere et solarmbånd. Vi fortalte dem om solens dejlige - og farlige stråler. Vi har dog vurderet, at det ikke er en event, hvor folk har brug for en snak om kræft eller information om forebyggelse. Der er andet der lokker den dag!

Lørdag den 13. maj var vi med til opstarten af Halsnæs sundhedsuge. Arrangementet fandt sted på bibliotekstorvet i Frederiksværk og der var sammensat et fint program og alle foreninger var inviteret til at være med. Vi stod i en pavillon og fortalte om solkampagnen, lavede hatte både til børn og voksne og udleverede perler til armbånd, som skifter farve, når UV index er over 3. Vi havde også pjecer med om de syv tegn på forskellige sprog, som vi uddelte til nydanskerne, der besøgte standen.

Den 30. juni var der Kanonfredag i Frederiksværk. Frivillige fra lokalforeningen hjalp til på Handelsstandsforeningens stand, med at uddele slush-ice og popcorn. Der var mange mennesker, som blev opmærksom på vores eksistens, og som gav en god skærv i bøtten. Handelsstandsforeningen giver os også et pænt beløb, som tak for hjælpen. I alt modtag vi 2’240 kr. for at være på gaden denne fredag aften.

Søndag 13/8 var vi blevet spurgt om, at stå ved en uddelingsstand ved cykelturen ”Arresø rundt”. Men ved et sådant arrangement var der ingen, som havde behov for information om kræftens Bekæmpelse, forebyggelse mm. Så det blev en engangsforestilling.

Mandag den 18/9 holdt frivilligcentret et arrangement, hvor alle foreninger var inviteret. Denne dag skulle årets frivilligpris på 5’000 kr. uddeles af borgmesteren. KB var blevet indstillet til prisen, TAK for denne tillid, - så vi var nogle stykker, der var mødt op. Vi fik ikke prisen, men fandt det meget passende, at den gik til beboerforeningen på Maglehøj. Herefter var der spørgsmål til politikkerne om de sindslidendes vilkår og kommunens tilbud og muligheder for hjælp.

Lyserød lørdag den 7. oktober er vist kendt af alle borgere i Halsnæs, for så er byerne pyntet i lyserøde farver. Alt dette for at markere, at handelslivet og lokalforeningen støtter op om brystkræftsagen. Både i Ølsted, Frederiksværk, Melby, Asserbo, Liseleje og Hundested var der forskellige muligheder for at støtte den gode sag, og det var kun fantasien, som satte grænser for aktiviteterne!! I byerne blev der solgt lodder, og der var sponsoreret mange fine præmier fra byernes handlende. Alle aktiviteter er ikke nævnt her, men en stor tak til alle, som var med til at samle penge ind til brystkræftsagen. Uden alle de mange frivillige hænder, var det ikke muligt at gennemføre alle disse tiltag. I år var det 10. gang, at der blev holdt LL. Derfor er vi også ekstra glade for det store beløb, som blev samlet ind i Halsnæs – vi slog alle rekorder med 91’796,00 kr. (På landsplan 5’010’000) – sidste år samlede vi 82’705.00 kr. (4’100’000)

Disc golf turnering søndag den 8/10. Sundhedsafdelingen havde spurgt om vi ville være til stede, da alle indtægter fra denne turnering skulle gå til ”Knæk Cancer”. Det var en god dag med mange interesserede og vi havde stillet op med en stand med diverse pjecer og lidt salgs ting fra LL. Beløbet blev 10’244,- kr

Temaaften på frivilligcentret, Skjoldborg onsdag den 15/11, ved Marianne Nord Hansen fra Senfølgerforeningen og Else Carlstedt fra Rådgivningen i Hillerød.(må gerne rejse sig) Det var en velbesøgt aften og mange havde spørgsmål til Marianne, som var rigtig god til at besvare og uddybe. Pga. den store spørgelyst og interesse for emnet, foreslog Marianne, at vi skulle gentage arrangementet, som en rundbordssamtale - og det bliver her i marts måned.

Tirsdag den 21. november havde Frederikssund og Halsnæs sundhedsafdeling arrangeret en temaaften om Prostatakræft - målrettet mænd - da det er svært at få mænd med kræft i tale og med til rehabiliteringskurserne. En meget velbesøgt aften m/ mange mænd og nogle ægtefæller. Vi var til stede med en stand og diverse materialer om ”Røgfri fremtid” og tilbud fra kræftrådgivningen i Hillerød.

1. søndag i advent hjalp lokalforeningen igen Handelstands foreningen (HF) i Frederiksværk med at servere gløgg og æbleskiver ved Frederiksværk kirke, da juletræet skulle tændes. Vi får 800 kr. af HF for vores hjælp.

Ja, vi har i fællesskab ydet en stor arbejdsindsats og takket være de mange frivillige, - har vi kunnet løfte de forskellige opgaver!

Mange tak til alle jer, som tog imod indbydelsen og er mødt op her i dag og på denne måde viser, at I har interesse for vores arbejde. Det giver energi og glæde til at fortsætte vores arbejde for at nå KB’s mål - et liv uden kræft, gennem Forskning, Forebyggelse og Patientstøtte.

Tak til vore 3 ambassadører, Villy Petersen, Peter Fjeldal og Annette Westh for jeres mange gode ideer, hjælp og medvirken ved de store events og ved udbredelse af KB s gode kampagner.

En stor tak til Halsnæs kommunes sundhedsafdeling, for det fine og konstruktive samarbejde. Tak fordi I er parate til at lytte, når vi præsenterer KB s forebyggende materialer til gavn for Halsnæs borgere - og for, at vi kan være med til at udbrede kendskabet til KB på rehabiliteringskurset for kræftpatienter.

Også tak til journalister og medarbejdere på Halsnæs avis og Frederiksborg amts avis.Tak til frivilligcentret for husly og et godt samarbejde.

Endnu engang vil jeg nævne alle vores trofaste frivillige hjælpere. Det gælder indsamlere, bestyrelsesmedlemmer, events medhjælpere, ja alle, der har givet en stor eller lille hjælpende hånd i årets løb. Mange tak for jeres hjælp og engagement i KB’s lokalforening her i Halsnæs.

Sidst – men ikke mindst – en stor tak til bestyrelsesmedlem Christina Simonsen, som nu har valgt at trække sig fra bestyrelsen! Christina, du har været et frisk pust ind i bestyrelsen, lige fra den dag i 2014, hvor du kom i studie praktik i vores lokalforening. Tak for din pædagogiske måde at anskue udfordringer på, og for dit engagement i kræftsagen. Vi ønsker dig alt godt i dine nye udfordringer med studie, job og familie og byder dig gerne velkommen igen i bestyrelsen.
Vi skal også sige tak til Claus Erik Halling. Du har pga. helbredsmæssige årsager ønsket at træde ud af bestyrelsen efter 1 år. Du vil også gerne arbejde for kræftsagen, især for patientstøtten. Vi håber, at du genvinder helbredet, og vi vil også gerne se dig i bestyrelsen igen. Vores suppleant Kirsten Pommer genopstiller ikke pga. helbredet. Stor tak Kirsten for dit engagement i KB lokalt. Du har i mange år været vores webmaster og har oprettet vores hjemmeside. Senere blev du bestyrelsesmedlem indtil sygdom også kom i vejen for dig.

Som ovenstående beretninger vidner om, er der brug for rigtig mange hænder til at løfte alle disse opgaver. ”Så støt en god sag, - meld dig som frivillig i dag” Udfyld gerne de hvide sedler, som ligger på bordene!

Og som jeg nævnte i velkomsten har KB brug for flere medlemmer, så vi kan stå sammen og få indflydelse på KB s mærkesager. Så tak, om I vil være med til at øge medlemstallet - også her i Halsnæs + brochure på bordene. TAK til Alle!!